Symbole ZOSP RP

SYMBOLE ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej opierając się o zapisy w statucie podjął uchwały w których określił Regulamin umundurowania, Regulamin Sztandarów (uchwała nr 96/XI/2000),Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych (uchwała nr 97/XI/2000), a uchwałą nr 2/II/2002 przyjęto znak graficzny (logo). Określono w nich zasady, sposoby i sytuacje w których stosowane są symbole Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Sztandary występują zawsze w asyście pocztu sztandarowego, podczas:1. Uroczystości państwowych.2. Uroczystości patriotyczno-religijnych.3. Uroczystości strażackich:1) organizowanych zgodnie z ceremoniałem, w tym:- uroczysta zbiórka w OSP,- uroczysty apel,- poświęcenie i wręczenie sztandaru,- nadanie odznaczenia ochotniczej straży pożarnej lub oddziałowi Związku,- ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,- jubileusz ochotniczej straży pożarnej,- pożegnanie strażaków (zaprzestanie działalności),- pożegnanie sztandaru (w przypadku wprowadzenia nowego wzoru sztandaru),- zdawanie i obejmowanie funkcji w ochotniczej straży pożarnej,- wizyty w ochotniczej straży pożarnej,- pogrzeb ze strażacką asystą honorową,

4. Największych wydarzeń związanych ze statutową działalnością OSP i oddziałów Związku, a mianowicie:- na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w OSP,- na zjazdach oddziałów gminnych Związku OSP RP,- na zjazdach oddziałów powiatowych Związku OSP RP,- na zjazdach oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,- na Zjazdach Krajowych Związku OSP RP.Uchwałą nr 96/XI/2000 r. Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 2000 r. przyjęto do stosowania regulamin sztandarów w Związku OSP RP.

Znak Związku występuje na:1. Sztandarach OSP i oddziałów Związku.2. Fladze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.3. Jako odznaczenie korporacyjne pn. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.4. Znaczek metalowy – miniaturka noszony na ubraniu cywilnym dla oznaczenia przynależności do organizacji.5. Jako element dekoracji podczas uroczystości w ochotniczych strażach pożarnych i uroczystościach wewnątrzzwiązkowych.

6. Na wydawnictwach dla potrzeb Związku OSP RP i OSP np.:- miesięcznik „Strażak”- opracowania historyczne,- opracowania okazjonalne,- foldery (wydania obcojęzyczne) – poradniki metodyczne,- czołówki filmów,- strona internetowa Związku OSP RP,- płyty CD z materiałami do użytku wewnątrzorganizacyjnego.

7. Na drukach organizacyjnych:- papier firmowy,- legitymacje członków władz Związku,- wizytówki,- dyplomy,- akty nadania,- zaświadczenia (np. ukończenia kursu),- koperty (wykorzystywane w korespondencji oficjalnej)

Uchwałą nr 97/XI/2000 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 2000 r. przyjęto do stosowania wzór znaku i flagi organizacyjnej, a sposób postępowania określa „Ceremoniał w ochotniczych strażach pożarnych” przyjęty przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 27 października 2000 r. uchwałą nr 98/XI/2000.

Flaga związkowa używana jest przez członków Związku (OSP)i oddziały Związku OSP RP w następujących sytuacjach: 1. Stosowana zgodnie z ceremoniałem podczas:- uroczystego apelu ochotniczej straży pożarnej – podnosi się ją na maszt lub na drabinie mechanicznej,- dla oddania szacunku zmarłym strażakom podnosi się flagę z kirem żałobnym,- podczas uroczystości wręczania sztandaru OSP lub oddziałom Związku,- przekazania do użytku strażnicy,- przekazania do użytku samochodu pożarniczego,- na pogrzebach osób wybitnie zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej lub które zginęły przy pożarach i innych klęskach żywiołowych, bądź w trakcie wykonywania obowiązków służbowych; trumnę zmarłego okrywa flaga. Flagę zdejmuje się przed ustawieniem trumny nad grobem. Flagę przekazuje się rodzinie.- na uroczystościach związanych z jubileuszami OSP,- przy pożegnaniu strażaków odchodzących ze służby,- przy zdawaniu i obejmowaniu funkcji w ochotniczej straży pożarnej,- przy oficjalnych wizytach w ochotniczych strażach pożarnych.

2. Wydarzenia związane ze statutową działalnością OSP i Związku OSP RP.- Zjazdy Krajowe Związku OSP RP,- zjazdy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP,- zjazdy oddziałów powiatowych ZOSP RP,- zjazdy oddziałów gminnych ZOSP RP,- zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP,- posiedzenia:- Zarządu Głównego ZOSP RP,- zarządów oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,- zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP,- zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP.- zebrania sprawozdawcze w OSP.

3. Podczas uroczystości państwowych i strażackich.

4. Uroczystości o charakterze programowym:- festiwale,- przeglądy dorobku artystycznego,- zawody sportowo-pożarnicze,- obozy młodzieżowe,- turnieje,- seminaria,- szkolenia, narady.

5. Dla oznakowania obiektów OSP (strażnice, remizy) i siedzib władz Związku OSP RP

Emblemat:1. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów Związku noszą na czapkach.2. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów Związku noszą na pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek. Koszul letnich i młodzieżowych drużyn pożarniczych, naszyte w odległości 2 cm od dolnej krawędzi pagonu.

Wymienione elementy zostały wprowadzone regulaminem umundurowania Związku OSP RP do użytku wewnątrzorganizacyjnego uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 96/XI/2000 r. z 27 października 2000 r. w sprawie sztandarów, mundurów, dystynkcji i odznak w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W formie plakietki (naklejki) może być stosowany dla oznakowania samochodu ochotniczej straży pożarnej.

Logo czyli znak graficzny

Zgodnie z zapisem uchwały (nr 2/II/2002 Zarządu Głównego) wzór znaku graficznego może być umieszczany na dokumentach i przedmiotach związanych z działalnością Związku OSP RP i zrzeszonych w nim członków. Dotyczy to głównie:1. Przedmiotów użytkowych:- koszulki,- dresy,- ręczniki,- plecaki,- torby,

2. Przedmiotów reklamowych:- Foldery,- Kalendarze,- plakietki np. z obozów, przeglądów, imprez,- koperty ( do użytku wewnętrznego),- puchary,- karty pocztowe,- długopisy,- notatniki,- na papierze korespondencyjnym,- na zaproszeniach,

3. W innych przypadkach:- na samochodach- na remizach- na stronie internetowej- w innych przypadkach nie wskazanych powyżej

Hanna Polak