Organizacja OSP

Zgodnie z przepisami Konstytucji RP obywatele polscy mają prawo do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także zrzeszania się w stowarzyszeniach zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich Politycznych.

Ochotnicze straże pożarne zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej są jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ale również stowarzyszeniami funkcjonującymi w oparciu o przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

Ochotnicze straże pożarne samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące ich działalności w szczególności statut.

Ochotnicze straże pożarne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia, nabywają osobowość prawną, czyli zdolność (uprawnienia) do bycia podmiotem praw i obowiązków, obowiązków w szczególności w sferze stosunków majątkowych w obrocie cywilnoprawnym.

Podstawą działalności każdej OSP jest statut przyjęty na walnym zebraniu i zarejestrowany przez właściwy Sąd Rejonowy (Wydział Krajowego Rejestru Sądowego). Do najważniejszych celów i zadań statutowych OSP należy:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.