Oznaczenia ADR

Zgodnie z umową ADR, przewóz towarów niebezpiecznych musi być odpowiednio oznakowany. Każda z substancji, która może być niebezpieczna, posiada indywidualne oznakowanie, jednolite we wszystkich państwach, które są stroną umowy ADR. Oznaczenia stosuje się m.in. po to, by służby ratownicze mogły odpowiednio reagować w sytuacji, gdy np. dojdzie do wypadku z udziałem pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne.

Wygląd i symbole na tablicy ADR

Oznaczenie ADR ma formę pomarańczowego prostokąta z czarną obwódką. Na tablicy znajdują się dwie liczby wyrażone w formie ułamka zwykłego:

  • w liczniku znajduje się numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa HIN (dwie lub trzy cyfry),
  • w mianowniku znajduje się numer rozpoznawczy materiału UN (cztery cyfry).

Numer HIN

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa składa się z dwóch części, pierwsza cyfra odnosi się do ogólnej charakterystyki niebezpiecznej substancji, czy jest to gaz, ciecz, jakie ma działanie. Kolejne cyfry numeru HIN doprecyzowują, o jakie działanie chodzi i jakie jest jego nasilenie. Litera X w numerze HIN wskazuje na to, że substancja nie może mieć styczności z wodą ze względu na silne reakcje (sód, potas).

Numer UN

Numer rozpoznawczy materiału składa się czterech cyfr i jest to szczegółowe oznaczenie danej substancji. Numer UN odnosi się do konkretnego niebezpiecznego materiału takich jak: benzyna, olej napędowy, amoniak itd.

Wykaz numerów rozpoznawczych niebezpieczeństwa HIN

Pierwsza cyfra

Cyfra

Znaczenie

2

emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną

3

zapalność cieczy (par) i gazów

4

zapalność materiałów stałych

5

działanie utleniające (podtrzymujące palenie)

6

działanie trujące

7

działanie promieniotwórcze

8

działanie żrące

9

jako pierwsza cyfra:
zagrożenie dla środowiska; różne niebezpieczne substancje
Jako 2. lub 3. cyfra:
zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją

0

brak dodatkowego zagrożenia

Kolejne znaki

Numer

Znaczenie

20

gaz duszący lub niestwarzający dodatkowego zagrożenia

22

gaz skroplony schłodzony, duszący

223

gaz skroplony schłodzony palny

225

gaz skroplony schłodzony utleniający (podtrzymujący palenie)

23

gaz palny

238

gaz palny. żrący

239

gaz palny mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

25

gaz utleniający (podtrzymujący palenie)

26

gaz trujący

263

gaz trujący, palny

265

gaz trujący i utleniający (podtrzymujący palenie)

266

gaz silnie trujący

268

gaz trujący i żrący

286

gaz żrący i trujący

28

gaz żrący

30

ciecz zapalna (temp. zapłonu od 23 °C do 100 °C)

33

ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 23 °C)

323

materiał ciekły zapalny, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

X323

materiał ciekły zapalny, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne

333

ciecz samozapalna

X333

ciecz samozapalna reagująca niebezpiecznie z wodą

336

ciecz łatwo zapalna i trująca

338

ciecz łatwo zapalna i żrąca

X338

ciecz łatwo zapalna i żrąca reagująca niebezpiecznie z wodą

339

ciecz łatwo zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

39

ciecz zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

40

materiał stały zapalny

X423

materiał stały zapalny reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gaz zapalny

44

materiał stały zapalny, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym

446

materiał stały zapalny i trujący, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym

46

materiał stały zapalny i trujący

50

materiał utleniający (podtrzymujący palenie)

539

nadtlenek organiczny zapalny

558

materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący

559

materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

589

materiał utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

60

materiał trujący lub szkodliwy

606

materiał zakaźny

63

materiał trujący lub szkodliwy i zapalny (temp. zapłonu od 21 °C do 55 °C)

638

materiał trujący lub szkodliwy oraz zapalny (temp. zapłonu od 21 °C do 55 °C) i żrący

66

materiał silnie trujący

663

materiał silnie trujący i zapalny (temp. zapłonu nie wyższa niż 55 °C)

68

materiał trujący lub szkodliwy i żrący

69

materiał trujący lub szkodliwy mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

76

materiał radioaktywny i trujący lub szkodliwy

78

materiał radioaktywny i żrący

80

materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego

X80

materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, reagujący niebezpiecznie z wodą

83

materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21 °C do 55 °C)

839

materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21 °C do 55 °C), mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

85

materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie)

856

materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie) i trujący

86

materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz trujący

88

materiał silnie żrący

X88

materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z woda

883

materiał silnie żrący i zapalny (temp. zapłonu od 21 °C do 55 °C)

885

materiał silnie żrący i utleniający (podtrzymujący palenie)

886

materiał silnie żrący i trujący

X886

materiał silnie żrący i trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą

89

materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

90

materiał zagrażający środowisku, różne materiały niebezpieczne

99

różne materiały niebezpieczne przewożone w podwyższonej temperaturze

Wykaz numerów rozpoznawczych materiału

Cyfra

Znaczenie

1001

Acetylen rozpuszczalny

1002

Powietrze sprężone

1003

Powietrze ciekłe schłodzone

1005

Amoniak

1006

Sprężony argon

1008

Trójfluorek boru

1009

Bromotrójfiuorometan (R-13B1)

1010

Butadien-1,3

1011

Butan

1012

Butylen-1

1013

Dwutlenek węgla

1016

Tlenek węgla

1017

Chlor

1018

Chlorodwufluorometan (R-22)

1020

Chloropięciofluoroetan (R-115)

1022

Chlorotrójfluorometan (R-13) (trójfiuorochlorometan)

1023

Gaz węglowy, sprężony

1026

Cyjan

1027

Cyklopropan

1028

Dwuchlorodwufluorometan (R-12)

1029

Dwuchlorofluorometan (R-21)

1032

Dwuroetyloamina bezwodna

1033

Eter dwumetylowy (tlenek metylu)

1035

Etan

1036

Etyloamina bezwodna (monoetyloamina)

1037

Chlorek etylu (chloroetan)

1038

Etylen (schłodzony)

1039

Eter metylowo – etylowy

1040

Tlenek etylenu z azotem

1041

Tlenek etylenu

1045

Fluor, sprężony

1046

Hel, sprężony

1048

Bromowodór

1049

Wodór, sprężony

1050

Chlorowodór

1051

Cyjanowodór

1052

Kwas fluorowodorowy bezwodny (fluorowodór)

1053

Siarkowodór skroplony

1055

Izobutylen (izobuten)

1056

Krypton, sprężony

1057

Zapalniczki

1060

Mieszanina metyloacetylenu/propadienu z węglowodorami (mieszaniny Pl i P2)

1061

Metyloamina bezwodna

1062

Bromek metylu (bromometan, monobromometan)

1063

Chlorek metylu (chlorometan)

1064

Merkaptan metylowy (metanotiol)

1065

Neon, sprężony

1066

Azot, sprężony

1067

Dwutlenek azotu NO2 (czterotlenek azotu N2O4)

1069

Chlorek nitrozylu (NOCl)

1070

Podtlenek azotu N2O (gaz rozweselający)

1071

Gaz olejowy, sprężony

1072

Tlen, sprężony

1073

Tlen (schłodzony)

1075

Gaz ziemny, skroplony

1076

Tlenochlorek węgla (fosgen)

1077

Propylen

1078

Mieszaniny F l, F2 i F3

1079

Dwutlenek siarki

1080

Sześciofluorek siarki

1083

Trójmetyloamina

1085

Bromek winylu

1086

Chlorek winylu

1087

Eter metylowinylowy (tlenek metylowinylowy)

1088

Acetal (acetal dwuetylowy, dwuetoksy-l,1-etan)

1089

Aldehyd octowy (acetaldehyd)

1090

Aceton (dwumetyloketon)

1092

Akroleina (aldehyd akrylowy, aldehyd allilowy)

1093

Akrylonitryl

1095

Alkohol skażony (denaturat)

1098

Alkohol allilowy

1099

Bromek allilu (bromopropylen)

1100

Chlorek allilu (chloropropylen)

1104

Octan amylu (ester amylowy kwasu octowego)

1105

Pentanole I,II,i III-rz.

1106

Alkohol amylowy III-rz. i inne alkohole amylowe niż III rz.

1109

Mrówczan amylu

1112 i 1113

Azotan amylu

1114

Benzen

1120

Alkohol n-butylowy (n-butanol)

1121

Alkohol butylowy II-rz. (butanol II-rz.)

1122

Alkohol butylowy III-rz. (butanol III-rz., 2-metylo–2-hydroksypropan, 2-metylopropanol-2)

1123

Octan n-butylu (ester butylowy kwasu octowego)

1124

Octan II-rz. butylu (ester butylowy II-rz. kwasu octowego)

1125

Butyloamina

1126

m-Bromobutany (bromek butylu, bromobutany)

1127

Chlorek n-butylu

1128

Mrówczan n-butylu

1129

Aldehyd masłowy (butanal-1)

1131

Dwusiarczek węgla

1133

Kleje

1134

Chlorobenzen (monochlorobenzen)

1135

Etylenochlorohydryna (chlorohydryna etylenowa)

1136

Destylaty smoły

1139

Farby ochronne

1143

Aldehyd krotonowy (krotonaldehyd, metyloakroleina)

1145

Cykloheksan

1146

Cyklopentan

1147

Dekahydronaftaleny (dekaliny)

1148

Dwuacetonoalkohol (alkohol dwuacetonowy)

1149

Eter dwubutylowy (eter n-butylowy)

1150

1,2-Dwuchloroetylen (dwuchlorek acetylenu)

1152

Dwuchloropentan

1153

Eter dietylowy

1154

Dwuetyloamina

1155

Eter etylowy (eter dwuetylowy, eter siarkowy)

1156

Keton dietylowy

1157

Keton dwuizobutylowy

1158

Dwuizopropyloamina

1159

Eter dwuizopropylowy

1160

Dwumetyloamina w roztworze wodnym o temperatu¬rze zapłonu niższej niż 21 °C

1161

Węglan dwumetylu

1163

1,1-Dwumetylohydrazyna (dimetylohydrazyna niesymetryczna, UDMH])

1165

Dioksan (eter dwuetylenowy)

1167

Eter dwuwinylowy

1169

Ekstrakty i aromaty

1170

Alkohol etylowy (etanol)

1172

Octan etoksyetylowy

1173

Octan etylu (ester etylowy kwasu octowego)

1175

Etylobenzen

1176

Trietylek boru

1180

Maślan n-etylu

1181

Chlorooctan etylu

1182

Chloromrówczan etylu

1184

1,2-Dwuchloroetan

1185

Etylenoimina

1190

Mrówczan etylu

1193

Metyloetyloketon (keton etylometylowy)

1195

Propionian etylu

1198

Formaldehyd

1199

Furfurol (furfural, aldehyd furfurylowy)

1202

Olej napędowy do silników Diesla (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu ponad 55 do 100 °C)

1203

Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C)

1210

Farby drukarskie o temperaturze zapłonu niższej niż 21°C oraz o temperaturze zapłonu co najmniej 21°C zawierające do 30% ciał stałych

1212

Alkohol izobutylowy (izobutanol)

1213

Octan izobutylu

1218

Izopren

1219

Alkohol izopropylowy (izopropanol)

1220

Octan izopropylu

1221

Izopropyloamina

1222

Azotan izopropylu

1223

Benzyna ciężka, nafta (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu od 21 do 55 °C)

1229

Tlenek mezytylu

1230

Alkohol metylowy (karbinol, metanol, spirytus drzewny)

1231

Octan metylu

1234

Metylal (dwumetoksymetan)

1235

Metyloamina w roztworze (monometyloamina w roztworze)

1238

Chloromrówczan metylu

1239

Chlorodwumetyloeter (eter metylochlorometylowy)

1242

Dwuchlorosilan metylu

1243

Mrówczan metylu (ester metylowy kwasu mrówkowego)

1245

Metyloizobutyloketon

1247

Metakrylan metylu

1248

Propionian metylu

1250

Trójchlorosilan metylu (trójchlorometylosilan)

1251

Metylowinyloketon

1264

Paraldehyd

1265

Izopentan (pentan)

1274

Alkohol propylowy (propanol)

1275

Aldehyd propionowy (propanal)

1276

Octan propylu

1279

Dwuchlorek propylenu (1,2-dwuchloropropan)

1280

Tlenek propylenu

1282

Pirydyna

1292

Krzemian etylu

1294

Toluen (metylobenzen)

1295

Krzemochloroform (trójchlorosilan)

1296

Trójetyloamina

1297

Trójmetyloamina w roztworze

1298

Trójmetylochlorosilan

1299

Terpentyna (benzyna lakowa)

1301

Octan winylu

1303

1,1-Dwuchloroetylen (chlorek winylidenu)

1307

Ksyleny (dwumetylobenzen)

1334

Naftalen – stały

1328

Urotropina

1344

Kwas pikrynowy

1428

Sód

1495

Chloran sodu stały

1541

Acetonocyjanohydryna (cyjanohydryna acetonu)

1547

Anilina

1553

Kwas arsenowy w roztworze wodnym

1578

Chloronitrobenzeny

1580

Chloropikryna

1591

o-Dwuchlorobenzen

1593

Chlorek metylenu (dwuchlorometan)

1594

Siarczan dwuetylu (siarczan etylu)

1595

Siarczan dwumetylu (siarczan metylu)

1600

Dwunitrotolueny

1603

Bromooctan etylu

1604

Etylenodwuamina

1605

Dwubromoetan (dwubromek etylenu, bromek etylenu)

1613

Cyjanowodór w roztworze wodnym (kwas cyjanowodorowy w roztworze wodnym zawierającym do 20% czystego kwasu)

1648

Acetonitryl (cyjanek metylu)

1649

Alkilaty ołowiu i ich mieszaniny z organicznymi związkami chlorowców (ciecz etylowa, czteroetylek ołowiu, czterometylek ołowiu)

1662

Nitrobenzen

1664

m-Nitrotolueny

1665

Nitroksyleny

1670

Nadchlorometylomerkaptan

1673

Fenylenodwuaminy

1695

Chloroaceton

1702

1,1,2,2-Czterochloroetan

1708

Toluidyny

1709

2,4-Toluenodwuamina (2,4-dwuaminotoluen)

1715

Bezwodnik kwasu octowego

1717

Chlorek acetylu

1727

Dwufluorek amonu w roztworze (fluorek amonowy kwaśny w roztworze)

1730

Pięciochlorek antymonu

1736

Chlorek benzoilu

1738

Chlorek benzylu

1742

Fluorek boru i kwas octowy, zespolone

1744

Brom

1750

Kwasy chlorooctowe ciekłe (kwas dwuchlorooctowy, kwas jednochlorooctowy)

1752

Chlorek chloroacetylu

1754

Kwas chlorosulfonowy

1765

Chlorek dwuchloroacetylu

1775

Kwas fluoroborowy w roztworze wodnym zawierającym do 78% czystego kwasu

1778

Kwas krzemofluorowodorowy

1779

Kwas mrówkowy zawierający co najmniej 70% czystego kwasu

1783

SześciometylenOdwuamina

1788

Bromowodór w roztworze (kwas bromowodorowy w roztworze)

1789

Kwas solny w roztworze (chlorowodór w roztworze)

1790

Kwas fluorowodorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 60%, ale nie więcej niż 85% kwasu fluorowodorowego bezwodnego

1791

Podchlorynu roztwór zawierający ponad 50 g aktywnego chloru na litr lub do 50 g aktywnego chloru na litr

1706

Mieszaniny nitrozowe kwasu siarkowego zawierające do 30 lub ponad 30% czystego kwasu azotowego

1802

Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym do 50% czystego kwasu

1808

Trójbromek fosforu

1809

Trójchlorek fosforu

1810

Tlenochlorek fosforu

1814

Ług potasowy (wodorotlenek potasu)

1815

Chlorek propionylu

1818

Czterochlorek krzemu

1819

Glinian sodu w roztworze

1824

Ług sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze)

1828

Dwuchlorek dwusiarki i dwuchlorek dwusiarki stabilizowany

1829

Bezwodnik kwasu siarkowego (trójtlenek siarki)

1830

Kwas siarkowy zawierający do 85% czystego kwasu

1831

Oleum (kwas siarkowy dymiący)

1832

Kwas siarkowy odpadkowy, całkowicie zdenitrowany

1834

Chlorek sulfurylu

1836

Chlorek tionylu

1838

Czterochlorek tytanu

1842

Kwas octowy lodowaty i jego roztwory zawierające ponad 80% czystego kwasu

1846

Czterochlorek węgla (czterochlorometan)

1848

Kwas propionowy

1849

Siarczek sodu w roztworze

1863

Paliwo lotnicze

1866

Żywice w roztworze, w cieczach zapalnych o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C lub o temperaturze zapłonu od 21 do- 100 °C z zawartością do 30%) żywicy

1873

Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 50%, ale nie więcej niż 72,5% czystego kwasu

1886

Chlorek benzylidenu

1888

Chloroform (trójchlorometan)

1891

Bromek etylu (bromoetan)

1908

Chloryn sodu w roztworze

1915

Cykloheksanon

1916

2,2-Dwuchloroetyloeter (eter dwuchloroetylowy)

1917

Akrylan etylu

1918

Kumen (izopropylobenzen)

1919

Akrylan metylu

1921

Propylenoimina

1935

Cyjanki nieorganiczne w roztworach

1940

Kwas tioglikolowy

1951

Argon (schłodzony)

1958

Dwuchloroczterofluoroetan (R 114)

1959

1,1-Dwufluoroetylen (R 1132a)

1962

Etylen

1963

Hel ciekły (schłodzony)

1965

Mieszaniny węglowodorów (gazy skroplone), mieszaniny A, AO, Al, B i C

1969

Izobutan

1972

Gaz ziemny (metan) schłodzony

1973

Mieszanina gazów R 502

1974

Bromochlorodwufluorometan (chlorodwufluorobromometan) (R 12 B1)

1977

Azot (schłodzony)

1978

Propan

1984

Trójfiuorometan (R 23) (fluoroform)

1987

Alkohole ciekłe nie trujące, czyste lub w mieszaninach (alkohol 2-etylobutylowy, alkohol 2-etyloheksylowy, heptanole, heksanole, oktanole)

1989

Aldehyd heptylowy (heptanal)

1990

Benzaldehyd (aldehyd benzoesowy)

1991

Chloropren (chlorobutadien)

2014

Nadtlenek wodoru w roztworze wodnym zawierającym ponad 6%, ale nie więcej niż 60% nadtlenku wodoru (roztwór nadtlenku wodoru)

2015

Nadtlenek wodoru stabilizowany i w roztworze wodnym zawierającym ponad 60% nadtlenku wodoru stabilizowanego

2019

Chloroaniliny ciekłe

2021

Dwuchlorofenole (o-chlorofenol)

2022

Kwas krezolowy

2023

Epichlorohydryna

2029

Hydrazyna w roztworach wodnych zawierających ponad 64% ale nie więcej niż 72% hydrazyny

2030

Hydrazyna w roztworze wodnym zawierającym nie więcej niż 64% hydrazyny

2031

Kwas azotowy zawierający ponad 55%, ale nie więcej niż 70% czystego kwasu

2032

Kwas azotowy zawierający ponad 70% czystego kwasu

2045

Aldehyd izomasłowy

2047

Dwuchloropropen

2048

Dwucyklopentadien techniczny

2849

Dwuetylobenzen

2050

Dwuizobutyleny

2053

Metyloizobutylokarbinol (alkohol metyloamylowy)

2055

Styren (winylobenzen)

2056

Czterowodorofuran (tetrahydrofuran)

2057

Propylenu trimer (trój propylen)

2073

Amoniak rozpuszczony w wodzie z zawartością ponad 35%, ale nie większą niż 50% amoniaku

2074

Akryloamid w roztworze

2075

Aldehyd trójchlorooctowy (chloral bezwodny)

2076

Krezole (metylofenole)

2078

2,4-Toluenodwuizocyjanian (2-4-dwuizocyjanianotoluen)

2116

Wodoronadtlenek kumenu zawierający do 95% nadtlenku

2125

Wodoronadtlenek p-mentanu zawierający do 95% nadtlenku

2162

Wodoronadtlenek pinanu zawierający do 95% nadtlenku

2171

Wodoronadtlenek dwuizopropylobenzenu

2187

Dwutlenek węgla ciekły (schłodzony)

2205

Adyponitryl (nitryl kwasu adypinówego)

2219

Eter alliloglicydowy

2222

Anizol (metoksybenzen)

2226

Chlorek benzylidynu (fenylochloroform)

2227

Metakrylan butylu

2233

p-Chloro-o-anizydyna

2238

Chlorotolueny (o-, m-, p-)

2243

Octan cykloheksylu

2245

Cyklopentanon

2248

Dwu (n-butylo) amina

2251

Dwucykloheptadien

2253

N.N-Dwumetyloanilina

2256

Cykloheksen

2257

Potas

2258

Propylenodwuamina (1,2-dwuaminopropan)

2259

Trójetylenoczteroamina

2260

Trójpropyloamina

2261

Ksylenole (dwumetylófenole)

2264

N.N-Dwumetylocykloheksyloamina

2269

Dwupropylenotrójamina

2270

Etyloamina w roztworze 50 do 70%

2271

Etyloamyloketon

2272

N-Etyloanilina

2276

2-Etyloheksyloamina

2277

Metakrylan etylu

2279

Sześciochlorobutadien

2283

Metakrylan izobutylu

2284

Nitryl kwasu izomasłowego

2295

Chlorooctan metylu

2296

Metylocykloheksan

2297

Metylocykloheksanon

2298

Metylocyklopentan

2299

Dwuchlorooctan metylu

2300

2-Metylo-5-etylopirydyna

2301

2-Metylofuran

2303

a-Metylostyren (2-fenylopropen)

2304

Naftalen w stanie stopionym

2308

Kwas nitrozylosiarkowy w roztworze siarkowym

2311

Fenetydyny (etoksyaniliny)

2312

Fenol stopiony

2319

Olejek terpentynowy (terpentyna oczyszczona)

2321

Trójchlorobenzeny ciekłe

2324

Trójizobutylen

2325

1,3,5-Trójmetylobenzen (mezytylen)

2334

Alliloamina

2348

Akrylan n-butylu

2353

Chlorek kwasu masłowego (chlorek butyrylu)

2356

Chlorek izopropylu (2-chloropropan)

2357

Cykloheksyloamina

2361

Dwuizobutyloamina

2363

Merkaptan etylowy

2364

n-Propylobenzen

2366

Węglan dwuetylu

2367

Aldehyd ot-metylowalerianówy

2381

Dwusiarczek dwumetylu

2386

1-Etylopiperydyna

2387

Fluorobenzen

2388

Fluorotolueny

2412

Czterowodorotiofen (tetrahydrotipfen)

2416

Boran trójmetylu

2426

Azotan amonu, gorący stężony roztwór wodny

2427

Chloran potasu w roztworze

2428

Chloran sodu w roztworze

2429

Chloran wapnia w roztworze

2430

Alkilofenole

2431

o-Anizydyna (o-metoksyanilina)

2432

N,N-Dwuetyloanilina (N,N-dwuetylofenyloamina)

2433

Chloronitrotolueny

2438

Chlorek piwaloilu (chlorek kwasu trójmetylooctowego)

2442

Chlorek trójchloroacetylu

2443

Tlenotrójchlorek wanadu w roztworze

2446

m-Nitrokrezole

2447

Fosfor biały stopiony

2448

Siarka w stanie stopionym

2483

Izocyjanian izopropylu

2484

Izocyjanian III-rz. butylu

2485

Izocyjanian n-butylu

2486

Izocyjanian izobutylu

2512

Aminofenole

2513

Bromek bromoacetylu

2514

Bromobenzen (bromek fenylu)

2515

Bromoform

2516

Czterobromek węgla

2517

1,1,1-Chlorodwufluoroetan (R 142b)

2520

Cyklooktadien

2521

Dwuketen

2522

Metakrylan dwumetyloaminoetylu

2524

orto-Mrówczan. etylu

2525

Szczawian etylu

2527

Akrylan izobutylu

2528

Izomaślan izobutylu

2530

Bezwodnik kwasu izomasłowego

2533

Trójchlorooctan metylu

2535

Metylomorfolina

2536

Metyloczterowodorofuran

2539

Aldehyd oktylowy (oktanal)

2542

Trójbutyloamina

2584

Kwasy alkilosultonowe lub arylosultonowe zawierające ponad 3% wolnego kwasu siarkowego

2608

Nitropropany (mononitropropany)

2643

Bromooctan metylu

2661

Sześciochloroaceton

2664

Bromek metylenu (dwubromometan)

2669

Chlorokrezole

2688

l-Chloro-3-bromopropan

2730

Nitroanizole

2739

Bezwodnik kwasu masłowego

2747

Chloromrówczan III-rz. butylocykloheksylu

2748

Chloromrówczan 2-heksyloetylu

2758

Pestycydy na bazie karbaminianu (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32°C

2762

Pestycydy organiczne zawierające chlor (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32°C