Nawigacja
Strona Glówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Czlonkowie OSP
Zarzad naszej OSP
Teren dzialania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjec
GALERIA ZDJEC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wazne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strazaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonial
10 przykazan strazaka
Ochrona PPoz
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓZNE
FORUM OSP
Linki/Odnosniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gosci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest ?roda 7 Grudnia 2022.
Imieniny obchodz?: Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława
Oznaczenia sprz?tu PSP
OZNACZENIA TAKTYCZNE SAMOCHODÓW STRA?Y PO?ARNEJ

Osoby zwi?zane ze stra?? po?arna pos?uguj? sie specyficznym j?zykiem oznaczaj?cym konkretne pojazdy bojowe, poni?ej postaram si? w sposób mo?liwe prosty wyja?nic o co w tym wszystkim chodzi.
Oznaczenie pojazdów stra?y po?arnej sk?ada si? z ci?gu liter i cyfr, z których ka?da ma swoje znaczenie.
Do najcz??ciej spotykanych zaliczamy GBA, GCBA, SD, SRd, SRt cz?sto do oznacze? literowych dodawane s? oznaczenia cyfrowe.
W oznaczeniach pojazdów sprawa wygl?da nast?puj?co.

Pierwsza litera w skrócie okre?la rodzaj zada? samochodu:
G - ga?niczy
S - specjalny

Druga litera oznacza mas? samochodu:
L - lekki (masa ca?kowita do 7,5 ton)
C - ci??ki (masa ca?kowita powy?ej 14 ton)
S - ?redniego samochodu si? nie oznacza (masa ca?kowita od 7,5 do 14 ton)


Kolejne litery okre?laj? bli?sze dane identyfikuj?ce budow? i wyposa?enie samochodu:
W przypadku samochodów ga?niczych:
B - zbiornik na wod?
A - autopompa (pompa nap?dzana silnikiem samochodu)
M - motopompa (pompa nap?dzana w?asnym silnikiem)
Pr - samochód ze zbiornikiem z proszkiem ga?niczym.
Sn - samochód ga?niczy z instalacj? ?niegow?.

Dodatkowo samochody ga?nicze posiadaj? oznaczenie cyfrowe charakteryzuj?ce pojemno?? zbiornika na wod? oraz wydajno?? pompy.
W przypadku samochodów proszkowych podawana jest masa proszku gasniczego np.: 3000 kg

Symbole odzielne s? znakiem / i oznaczaj?:
pierwsza liczba: - pojemno?? zbiornika w metrach sze?ciennych (tonach)
druga liczba: - druga wydajno?? pompy w hektolitrach na minut? (hl/min)
czasami po znaku / lub + pojawi? si? pojemno?? lub masa proszku ga?niczego lub ?niegu ga?niczego.
I tak na przyk?ad GBA 2/24 oznacza ?redni samochód ga?niczy ze zbiornikiem na wod? i autopomp?, pojemno?c zbiornika na wod? 2 m3 lub 2 tony oraz wydajno?ci autopompy 24 hektolitry wody na minut? (2400l/min).
Samochody ga?nicze wyposa?one s? tak?e zbiornik ?rodka pianotwórczego, którego pojemno?? wynosi zazwyczaj 10% pojemno?ci zbiornika na wod?, czyli w powy?szym wypadku - 200 l.

Samochody specjalne maj? oznaczenia okre?laj?ce ich przeznaczenie:
D - drabina (cyfra okre?la d?ugo?? w metrach)
H - podno?nik hydrauliczny (cyfra okre?la maksymaln? wysoko?? w metrach)
Rd - ratownictwo drogowe
Rt - ratownictwo techniczne
Rchem - ratownictwo chemiczne
Rekol - ratownictwo ekologiczne
Rw - ratownictwo wodne
Rwys - ratownictwo wysoko?ciowe
Dz - d?wig (cyfra okre?la ud?wig w tonach)
Op - operacyjny
Di? - dowodzenia i ??czno?ci
W - w??owy (liczba okre?la d?ugo?? odcinków w metrach)
San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans)
Pgaz - przeciwgazowy
Skw - kwatermistrzowski

I tak na przyk?ad SCRt oznacza wi?c ci??ki samochód ratownictwa technicznego

OZNACZENIA OPERACYJNE SAMOCHODÓW PA?STWOWEJ STRA?Y PO?ARNEJ
Od po?owy 2002 roku samochody Pa?stwowej Stra?y Po?arnej zosta?y oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXXzYY (XXX-prefix; z-infix; YY-sufix np.: 301-D-21, 405-E-25, 362-D-53)gdzie XXX czyli prefix oznacza jednostk?, z której pochodzi pojazd. z czyli infix to oznaczenie województwa, a YY czyli sufix rodzaj pojazdu wg poni?ej zamieszczonej listy.
Lista zosta?a opracowane na podstawie wielu materia?ów, które niestety nie s? wytycznymi KG PSP i w zwi?zku z tym poni?sza lista nie mo?a by? uznawana za oficjalny dokument.

Oznadzenie województwa:
A - jednostki centralne
B - podlaskie
C - kujawsko-pomorskie
D - dolno?l?skie
E - ?ódzkie
F - lubuskie
G - pomorskie
K - ma?opolskie
L - lubelskie
N - warmi?sko-mazurskie
O - opolskie
P - wielkopolskie
R - podkarpackie
S - ?l?skie
T - ?wi?tokrzyskie
W - powiat warszawski
M - mazowieckie
Z - zachodnipomorskie

Rodzaj i przeznaczenie pojazdu:
XXX - 20 - lekki ga?niczy (np. GLBA, GLM)
XXX - 21 - pierwszy wyjazdowy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX - 22 - ga?niczy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX - 23 - ga?niczy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX - 24 - ga?niczy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX - 25 - pierwszy ci??ki ga?niczy
XXX - 26 - ci??ki ga?niczy (np. GCBA)
XXX - 27 - ci??ki ga?niczy (np. GCBA)
XXX - 28 - ci??ki ga?niczy (np. GCBA)
XXX - 29 - ci??ki ga?niczy (np. GCBA)
XXX - 30 - ci??ki ga?niczy (np. GCBA)
XXX - 31 - ci??ki ga?niczy (np. GCBA)
XXX - 32 - ci??ki ga?niczy (np. GCBA)
XXX - 33 - ci??ki ga?niczy (np. GCBA)
XXX - 34 - ci??ki ga?niczy (np. GCBA)
XXX - 35 - pierwszy proszkowy (np. GPr)
XXX - 36 - proszkowy (np. GPr)
XXX - 37 - proszkowy (np. GPr)
XXX - 38 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
XXX - 39 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
XXX - 40 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
XXX - 41 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
XXX - 42 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
XXX - 43 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
XXX - 44 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
XXX - 45 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
XXX - 46 - samochód o?wietleniowy (np. SOn)
XXX - 47 - samochód o?wietleniowy (np. SOn)
XXX - 48 - samochód d?wig (np. SDz)
XXX - 49 - ci??ki ratownictwa drowgowego (np. SCRd)
XXX - 50 - SP-gaz
XXX - 51 - autodrabina (np. SD)
XXX - 52 - autodrabina (np. SD)
XXX - 53 - autopodno?nik (np. SH)
XXX - 54 - autopodno?nik (np. SH)
XXX - 55 - mikrobus, autobus
XXX - 56 - mikrobus, autobus
XXX - 57 - mikrobus, autobus
XXX - 58 - mikrobus, autobus
XXX - 59 - ambulans (np. SMed)
XXX - 60 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 61 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 62 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 63 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 64 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 65 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX - 66 - amfibie, poduszkowce
XXX - 67 - amfibie, poduszkowce
XXX - 68 - amfibie, poduszkowce
XXX - 69 - amfibie, poduszkowce
XXX - 70 - statek po?arniczy
XXX - 71 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 72 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 73 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 75 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 76 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 77 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 78 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 79 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX - 80 - samochód w??owy (np. SW)
XXX - 81 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 82 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 83 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 84 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 85 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 86 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 87 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 88 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 89 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX - 90 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
XXX - 91 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
XXX - 92 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
XXX - 93 - pojazd administracyjny
XXX - 94 - pojazd administracyjny
XXX - 95 - pojazd administracyjny
XXX - 96 - pojazd administracyjny
XXX - 97 - pojazd administracyjny
XXX - 98 - samochód dowodzenia (np. SDi?)
XXX - 99 - samochód dowodzenia (np. SDi?)

Rodzaj i przeznaczenie sprz?tu:
XXX - A ** - agregaty (np. 701-A01)
XXX - B ** - butle ci?nieniowe (np. 661-B01)
XXX - C ** - aparaty oddechowe (np. 501-C01)
XXX - H ** - szrz?t hydrauliczny, pi?y (np. 611-H01)
XXX - K ** - kontenery (np. 250-K01)
XXX - ? ** - ?odzie i pontony (np. 301-?01)
XXX - M ** - motopompy (np. 362-M01)
XXX - N ** - naczepy (np. 551-N01)
XXX - P ** - przyczepy (np. 330-P01)
XXX - R ** - sprz?t medyczno-ratowniczy (np. 571-R01)
XXX - W ** - dzia?ka i armatura wodna, w??e po?arnicze (np. 311-W01)
XXX - Z ** - zapory, skokochrony, namioty (np. 451-Z01)
XXX - X ** - pozosta?e
Gdzie ** oznacza numer kolejny w jednostce

Ostatnia cyfra prefixu oznacza kolejn? ne Jednostki Ratowniczo-Ga?niczej i tak na przyk?ad : 308-[D]-xx jest samochodem z JRG 8 podleg?ej KM PSP we Wroc?awiu, 362-[D]-xx jest samochodem z JRG 2 podleg?ej KM PSP w Legnicy, a 590-[D]-xx jest samochodem z KP PSP w Z?bkowicach ?l?skich
Prefixy Jednostek organizacyjnych podleg?ych KG PSP w Warszawie
- 120 - Komenda G?owna Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
- 250 - Szko?a G?ówna S?u?by Po?arniczej
- 250 - Szko?a Aspirantów PSP w Kraków
- 250 - Szko?a Aspirantów PSP w Poznaniu
- 250 - Szko?a Podoficerska PSP w Bydgoszcz
- 250 - Centralna Szko?a PSP w Cz?stochowa
- 280 - Centralne Muzeum Po?arnictwa w Mys?owicach
- 290 - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo?arowej (CNBOP) w Józefowie

[D] - Województwo Dolno?l?skie - KW PSP we Wroc?awiu
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Wroc?awiu
- 300 - Komenda Miejska PSP Wroc?aw
- 340 - Komenda Miejska PSP Jelenia Góra
- 360 - Komenda Miejska PSP Legnica
- 380 - Komenda Miejska PSP Wa?brzych
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Boles?awiec
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Dzier?oniów
- 420 - Komenda Powiatowa PSP G?ogów
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Góra
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Jawor
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Kamienna Góra
- 460 - Komenda Powiatowa PSP K?odzko
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Luba?
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Lubin
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Lwówek ?l?ski
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Milicz
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Ole?nica
- 520 - Komenda Powiatowa PSP O?awa
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Polkowice
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Strzelin
- 550 - Komenda Powiatowa PSP ?roda ?l?ska
- 560 - Komenda Powiatowa PSP ?widnica
- 570 - Komenda Powiatowa PSP Trzebnica
- 580 - Komenda Powiatowa PSP Wo?ów
- 590 - Komenda Powiatowa PSP Z?bkowice ?l?skie
- 600 - Komenda Powiatowa PSP Zgorzelec
- 610 - Komenda Powiatowa PSP Z?otoryja

[C] - Województwo Kujawsko-Pomorskie - KW PSP we Toruniu
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Toruniu
- 300 - Komenda Miejska PSP Bydgoszcz
- 340 - Komenda Miejska PSP Toru?
- 360 - Komenda Powiatowa PSP W?oc?awek
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Aleksandrów Kujawski
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Brodnica
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Che?mno
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Golub-Dobrzy?
- 440 - Komenda Miejska PSP Grudzi?dz
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Inowroc?aw
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Lipno
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Mogilno
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Nak?o nad Noteci?
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Radziejów Kujawski
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Rypin
- 520 - Komenda Powiatowa PSP S?pólno Kraje?skie
- 530 - Komenda Powiatowa PSP ?wiecie
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Tuchola
- 550 - Komenda Powiatowa PSP W?brze?no
- 560 - Komenda Powiatowa PSP ?nin

[L] - Województwo Lubelskie - KW PSP w Lublinie
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Lublinie
- 300 - Komenda Miejska PSP Lublin
- 340 - Komenda Powiatowa PSP Bia?a Podlaska
- 360 - Komenda Powiatowa PSP Che?m
- 380 - Komenda Powiatowa PSP Zamo??
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Bi?goraj
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Hrubieszów
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Janów Lubelski
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Krasnystaw
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Kra?nik
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Lubartów
- 460 - Komenda Powiatowa PSP ??czna
- 470 - Komenda Powiatowa PSP ?uków
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Opole Lubelskie
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Parczew
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Pu?awy
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Radzy? Podlaski
- 520 - Komenda Powiatowa PSP Ryki
- 530 - Komenda Powiatowa PSP ?widnik
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Lubelski
- 550 - Komenda Powiatowa PSP W?odawa

[F] - Województwo Lubuskie - KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolskim
- 300 - Komenda Miejska PSP Gorzów Wielkopolski
- 340 - Komenda Miejska PSP Zielona Góra
- 360 - Komenda Powiatowa PSP Krosno Odrza?skie
- 380 - Komenda Powiatowa PSP Mi?dzyrzecz
- 390 - Komenda Powiatowa PSP S?ubice
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Strzelce Kraje?skie
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Sul?cin
- 420 - Komenda Powiatowa PSP ?wiebodzin
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Wschowa
- 440 - Komenda Powiatowa PSP ?aga?
- 450 - Komenda Powiatowa PSP ?ary
[E] - Województwo ?ódzkie - KW PSP w ?odzi
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP w ?odzi
- 300 - Komenda Miejska PSP ?ód?
- 330 - Komenda Powiatowa PSP Piotrków Trybunalski
- 350 - Komenda Powiatowa PSP Skierniewice
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Be?chatów
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Brzeziny
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Kutno
- 430 - Komenda Powiatowa PSP ?ask
- 440 - Komenda Powiatowa PSP ??czyca
- 450 - Komenda Powiatowa PSP ?owicz
- 460 - Komenda Powiatowa PSP ?ód? Wschodnia
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Opoczno
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Pabianice
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Paj?czno
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Podd?bice
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Radomsko
- 520 - Komenda Powiatowa PSP Rawa Mazowiecka
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Sieradz
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Mazowiecki
- 550 - Komenda Powiatowa PSP Wielu?
- 560 - Komenda Powiatowa PSP Wieruszów
- 570 - Komenda Powiatowa PSP Zdu?ska Wola
- 580 - Komenda Powiatowa PSP Zgierz

[K] - Województwo Ma?opolskie - KW PSP w Krakowie
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
- 300 - Komenda Miejska PSP Kraków
- 340 - Komenda Miejska PSP Nowy S?cz
- 360 - Komenda Powiatowa PSP Tarnów
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Bochnia
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Brzesko
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Chrzanów
- 430 - Komenda Powiatowa PSP D?browa Tarnowska
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Gorlice
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Limanowa
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Miechów
- 470 - Komenda Powiatowa PSP My?lenice
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Nowy Targ
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Olkusz
- 510 - Komenda Powiatowa PSP O?wi?cim
- 520 - Komenda Powiatowa PSP Proszowice
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Sucha Beskidzka
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Zakopane
- 550 - Komenda Powiatowa PSP Wadowice
- 560 - Komenda Powiatowa PSP Wieliczka

[M] - Województwo Mazowieckie - KW PSP w Warszawie
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Warszawie
- 210 - SDF w Warszawie
- 300 - Komenda Miejska PSP Warszawa
- 330 - Komenda Miejska PSP Radom
- 340 - Komenda Miejska PSP Ostro??ka
- 360 - Komenda Powiatowa PSP P?ock
- 380 - Komenda Powiatowa PSP Sielce
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Bia?obrzegi
- 410 - Komenda Powiatowa PSP Ciechanów
- 420 - Komenda Powiatowa PSP Garwolin
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Gostynin
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Grodzisk Mazowiecki
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Grójec
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Kozienice
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Legionowo
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Lipsko
- 490 - Komenda Powiatowa PSP ?osice
- 500 - Komenda Powiatowa PSP Maków Mazowiecki
- 510 - Komenda Powiatowa PSP Mi?sk Mazowiecki
- 520 - Komenda Powiatowa PSP M?awa
- 530 - Komenda Powiatowa PSP Nowy Dwór Mazowiecki
- 540 - Komenda Powiatowa PSP Ostrów Mazowiecki
- 550 - Komenda Powiatowa PSP Otwock
- 560 - Komenda Powiatowa PSP Piaseczno
- 570 - Komenda Powiatowa PSP P?o?sk
- 580 - Komenda Powiatowa PSP Pruszków
- 590 - Komenda Powiatowa PSP Przasnysz
- 600 - Komenda Powiatowa PSP Przysucha
- 610 - Komenda Powiatowa PSP Pu?tusk
- 620 - Komenda Powiatowa PSP Sierpc
- 630 - Komenda Powiatowa PSP Sochaczew
- 640 - Komenda Powiatowa PSP Soko?ów Podlaski
- 650 - Komenda Powiatowa PSP Szyd?owiec
- 660 - Komenda Powiatowa PSP Warszawa Zachód
- 670 - Komenda Powiatowa PSP W?grów
- 680 - Komenda Powiatowa PSP Wo?omin
- 690 - Komenda Powiatowa PSP Wyszków
- 700 - Komenda Powiatowa PSP Zwole?
- 710 - Komenda Powiatowa PSP ?uromin
- 720 - Komenda Powiatowa PSP ?yrardów

[O] - Województwo Opolskie - KW PSP w Opolu
- 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Opolu
- 300 - Komenda Miejska PSP Opole
- 400 - Komenda Powiatowa PSP Brzeg
- 410 - Komenda Powiatowa PSP G?ubczyce
- 420 - Komenda Powiatowa PSP K?dzierzyn-Ko?le
- 430 - Komenda Powiatowa PSP Kluczbork
- 440 - Komenda Powiatowa PSP Krapkowice
- 450 - Komenda Powiatowa PSP Namys?ów
- 460 - Komenda Powiatowa PSP Nysa
- 470 - Komenda Powiatowa PSP Olesno
- 480 - Komenda Powiatowa PSP Prudnik
- 490 - Komenda Powiatowa PSP Strzelce Opolskie

[R] - Województwo Podkarpackie - KW PSP w Rzeszowie
- 321 - Komenda Miejska w Rzeszowie
- 411 - Komenda Powiatowa w Brzozowie
- 421 - Komenda Powiatowa w D?bicy
- 422 - Komenda Powiatowa w D?bicy
- 441 - Komenda Powiatowa w Ja?le
- 451 - Komenda Powiatowa w Kolbuszowej
- 481 - Komenda Powatowa w Lubaczowie
- 491 - Komenda Powiatowa w ?a?cucie
- 501 - Komenda Powiatowa w Mielcu
- 502 - Komenda Powiatowa w Mielcu
- 511 - Komenda Powiatowa w Nisku

- 459 - OSP Majdan Królewski

Województwa.

[R] - Województwo Podkarpackie - KW PSP w Rzeszowie
[B] - Województwo Podlaskie - KW PSP w Bia?ymstoku
[G] - Województwo Pomorskie - KW PSP w Gda?sku
[S] - Województwo ?l?skie - KW PSP w Katowicach
[T] - Województwo ?wi?tokrzyskie - KW PSP w Kielcach
[N] - Województwo Warmi?sko-Mazurskie - KW PSP w Olsztynie
[P] - Województwo Wielkopolskie - KW PSP w Poznaniu
[Z] - Województwo Zachodniopomorskie - KW PSP w Szczecinie
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.236.121.117
Bannery