Nawigacja
Strona Glówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Czlonkowie OSP
Zarzad naszej OSP
Teren dzialania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjec
GALERIA ZDJEC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wazne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strazaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonial
10 przykazan strazaka
Ochrona PPoz
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓZNE
FORUM OSP
Linki/Odnosniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gosci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest ?roda 7 Grudnia 2022.
Imieniny obchodz?: Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława
Historia naszej OSP
POCZ?TKI I Dzia?alno?? STRA?Y PO?ARNEJ

G?sta zabudowa przewa?nie drewniane pokrycia dachowe ze s?omy i gonta spowodowa?y, ?e w miasteczku i okolicznych wsiach cz?sto dochodzi?o do wybuchu po?arów. Bardzo cz?sto dorobek ca?ego ?ycia by? pastwa po?arów, cz?owiek stawa? si? z bogatego ?ebrakiem. Dotyka?o to wszystkich, ale szczególnie dotyka?o to ludzi biednych. Zacz?to my?le? o sposobie zabezpieczania si? przed ?ywio?em oraz nad powo?aniem organizacji spo?ecznej dla gaszenia po?arów i ratowania dobytku.


Ochotnicza Stra? Po?arna w Majdanie Królewskim zosta?a za?o?ona 1886r.


Pierwsze zebranie zorganizowa? Aleksander Kobyla?ski- urz?dnik w Wydziale Powiatowym i naczelnik stra?y kolbuszowskiej 19 sierpnia 1886 roku. Do stra?y przyst?pi?o 24 ochotników. Prezesem Towarzystwa obrano p. Czes?awa Koz?owieckiego, wiceprezesem p. Karola Dankera, naczelnikiem p. W?adys?awa Wurma zast?pc? p. Wojciecha Bobaka. W zwi?zku z utworzeniem stra?y w Majdanie, z dobrowolnych sk?adek miejscowych cz?onków wspieraj?cych, datków Wydzia?u Powiatowego i gminy zakupiono nast?puj?cy sprz?t: 2 sikawki dwuko?owe, 7 konewek blaszanych, 6 drabin, 3 beczkowozy oraz pe?en ekwipunek dla 20 cz?onków czynnych. Oprócz tego stra? otrzyma?a na zakup rekwizytów ogniowych zapomog? z Towarzystwa asekuracyjnego w Krakowie w wysoko?ci 50z?.r oraz z prywatnej szkatu?y cesarza 100z?/r. Wed?ug posiadanych informacji i dokumentów ?ród?owych za?o?ycielami mi?dzy innymi byli
1. Burkiewicz Micha?
2. Wierzbicki W?adys?aw
3. Bystryk Micha?
4. Gurdak Jakub
5. Chan Józef
6. Wytrych Stanis?aw
7. Wydro Andrzej
8. Mendocha Miko?aj
9. Lubas Franciszek
10. Magda Ludwik
11. Mach Tomasz

Stra? Po?arna mia?a wielu przyjació? w?ród miejscowych ?ydów, którzy szczególnei finansowo wspomagali.
Byli to:
1. Perlmutter Benzion
2. Wolf Abraham
3. Zeopols?ad Izaak
4. Gross Jakub
5. Zwetschkenbaum Aron
6. Poryles Dawid

Z chwila za?o?enia Sta?y Ogniowej, Majdan swoim zasi?giem obejmowa? 9 wsi i przetrwa?a do II wojny ?wiatowej

NAJWA?NIEJSZE WYDARZENIA W CA?EJ DZIA?ALNO?CI OSP (wydarzenia polityczne, du?e po?ary i inne).

Wa?nym wydarzeniem w dzia?alno?ci OSP by? pocz?tek wprowadzenia motoryzacji sprz?tu ga?niczego w 1936r.,kiedy to ze ?rodków w?asnych i pomocy hrabiów Marii i Adama Koz?owieckich zosta?a zakupiona pompa LEOPOLIA typ ss-15-600 L produkcji Lwów. Do celów ga?niczych u?ywano pojazdów konnych. W 1936 roku stra?acy ze swoich sk?adek i przy poparciu finansowym hrabiego Koz?owieckiego ufundowali sztandar, który jest w posiadaniu jednostki. W okresie okupacji od 1940-1942 roku zosta? w sposób nielegalny wraz z motopomp? przewieziony do Soko?owa Ma?opolskiego w celu przechowania przed zniszczeniem przez okupanta, jak równie? cz??? dokumentacji zosta?a spalona. Na uwag? zas?uguje fakt, ze ówcze?ni stra?acy mieli bardzo du?o pracy w likwidacji po?arów g?ównie w lasach pa?stwowych i hrabiowskich, w gospodarstwach rolnych jak równie? brali udzia? gaszeniu masowym w roku 1935 w Kolbuszowej -Zar?bkach - Cmolesie. Jednym z pierwszych naczelników jednostki by? dh Andrzej Wydro a jego pomocnikiem dh Franciszek Lubas, nast?pnie Funkcj? naczelnika OSP do wybuchu II wojny ?wiatowej kolejno pe?nili druhowie Mieczys?aw Szulc, Andrzej R?bisz, Józef Jab?o?ski, Stanis?aw Mytych a po wyzwoleniu Adam Szwakob. W okresie powojennym miejscow? OSP charakteryzowa?a du?a aktywno??, która przejawia?a si? mi?dzy innymi w znacz?cym udziale w akcjach ratowniczo-ga?niczych, w budowie du?ej remizy, która to zosta?a przekazana na Wiejski Dom Kultury przez w?adze powiatowe, w zamian mieli udzieli? ?rodków finansowych na wybudowanie remizy, a z powodu podzia?u administracyjnego i podzia?u powiatu, budowa remizy nie zosta?a zrealizowana.

UDZIA? STRA?AKÓW OSP W WALKACH O Niepodleg?o?? POLSKI

Majda?scy stra?acy dzielenie zachowywali si? w czasie okupacji hitlerowskiej, co przejawia?o si? w chronieniu miejscowych organizacji konspiracyjnych, poprzez wcze?niejsze ich ostrzeganie o zamiarze dokonywania rewizji domowych oraz pe?nieniu wart nocnych. Cz?sto by?y przypadki informowania ludno?ci o planowanych przez okupanta ?apanek, celem wywiezienia na przymusowe roboty do III rzeszy. Wielu stra?aków dzia?a?o tak?e w szeregach podziemnych organizacji zbrojnych, nara?aj?c si? na konsekwencje ze strony okupanta.

SPRZ?T, JAKIM DYSPONOWA?A I DYSPONUJE OSP OD CHWILI JEJ ZA?O?ENIA

Od 1915 roku siedzib? Stra?y Po?arnej by?o pomieszczenie przy budynku gminy jako remiza stra?acka, a od roku 1947 wybudowany barak, gdzie zlokalizowano sprz?t p.po?arowy i od roku 1959 przy Wiejskim Domu Kultury 1 pomieszczenie jako remiza a teren ?wicze? plac targowy. Pocz?tkowo jednostka pos?ugiwa?a si? r?czn? sikawk?, od 1936 roku motopompa Leopolda L 600 ( posiadana do dzi?) oraz 1 wóz rekwizytowy do przewozu sprz?tu i stra?aków. W roku 1964 OSP otrzyma?a samochód STAR 25 GBM 2/8 od Komendy Powiatowej Stra?y Po?arnej w Kolbuszowej i jego uzbrojenie W 1972 roku jednostka otrzyma?a samochód Star 26 GBAM 2/8/8. Natomiast w 2001 roku zosta? przekazany samochód STAR 244 GBA 2.5/16 , który wcze?niej stanowi? wyposa?enie JRG Swidnica.
W 2006 jednostka skarosowa?a w firmie BOCAR samochód na podwoziu Stara 266 i przekaza?a Stara 244 b?d?cego na swoim wyposa?eniu do OSP Komorów a w 2007 zakupi?a samochód Jelcz 325 GCBA 6/32 od JRG Kolbuszowa i zwi?zku z tym przekaza?a Stara 26 GBAM 2/8/8 do OSP Wola Rusinowska
Dzi? jednostka posiada 2 boksy gara?owe, w których znajduj? si? STAR 266 GBA 2,3/20 i Ford Transit SLRT pozyskany w 2010 roku ze ?rodków Unii Europejskiej przy wsparciu ?rodków Gminy
Od 1997 roku jednostka jest w??czona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Ga?niczego.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.236.121.117
Bannery