Nawigacja
Strona Glówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Czlonkowie OSP
Zarzad naszej OSP
Teren dzialania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjec
GALERIA ZDJEC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wazne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strazaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonial
10 przykazan strazaka
Ochrona PPoz
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓZNE
FORUM OSP
Linki/Odnosniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gosci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest ?roda 7 Grudnia 2022.
Imieniny obchodz?: Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława
KSRG
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GA?NICZY
Od 1995 roku zacz?? funkcjonowa? w Polsce, zorganizowany przez Pa?stwow? Stra? Po?arn?, krajowy system ratowniczo-ga?niczy, którego podstawowym celem jest ochrona ?ycia, zdrowia, mienia lub ?rodowiska poprzez: walk? z po?arami i innymi kl?skami ?ywio?owymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku równie? poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym za?o?eniem w budowie systemu ratowniczo-ga?niczego by?o stworzenie jednolitego i spójnego uk?adu, skupiaj?cego powi?zane ze sob? ró?ne podmioty ratownicze, tak aby mo?na by?o podj?? skutecznie ka?de dzia?anie ratownicze.
Krajowy System Ratowniczo-Ga?niczy (KSRG) stanowi integraln? cz??? bezpiecze?stwa wewn?trznego pa?stwa, obejmuj?c? w celu ratowania ?ycia, zdrowia, mienia lub ?rodowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie po?arów, kl?sk ?ywio?owych lub innych miejscowych zagro?e?.
Konstrukcja systemu zak?ada, ?e zasady realizacji podstawowych zada? ratowniczych s? niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarze?, równie? zdarze? masowych lub kl?sk ?ywio?owych, kiedy si?y i ?rodki ratownicze s? niewystarczaj?ce, a organizacja dzia?a? ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszcze? w procedurach dzia?ania.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Zgodnie z w?a?ciwo?ci? terytorialn?, Krajowy System Ratowniczo-Ga?niczy tworz? oraz koordynuj? jego funkcjonowanie, nast?puj?ce organy w?adzy : wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zada? ustalonych przez wojewod?, starosta, który okre?la zadania i kontroluje wykonywanie zada? na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagro?e? ?ycia, zdrowia, ?rodowiska i mienia zarz?dza systemem przy pomocy powiatowego zespo?u reagowania kryzysowego, wojewoda, który okre?la zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagro?e? ?ycia, zdrowia, ?rodowiska i mienia zarz?dza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespo?u reagowania kryzysowego. Centralnym organem administracji rz?dowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-ga?niczego oraz ochrony przeciwpo?arowej jest Komendant G?ówny Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, podleg?y ministrowi w?a?ciwemu do spraw wewn?trznych.
Krajowy System Ratowniczo-Ga?niczy zorganizowany jest w sposób zapewniaj?cy jego ci?g?e funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:
powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym dzia?a? ratowniczych na obszarze gmin i powiatu, wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji dzia?a? ratowniczych na obszarze województwa, centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji dzia?a? ratowniczych na obszarze kraju. System funkcjonuje w dwóch stanach:
sta?ym czuwaniu i dora?nym reagowaniu, polegaj?cym na podejmowaniu dzia?a? ratowniczych przez w?asne si?y i ?rodki powiatu i gmin, wykonywaniu dzia?a? ratowniczych wymagaj?cych u?ycia si? i ?rodków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy du?ych lub z?o?onych dzia?aniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju).

Poziom powiatu
Szczególnie wa?nym poziomem budowania systemu jest powiat, gdy? tam przyjmowane s? wszelkie zg?oszenia o zdarzeniach wymagaj?cych podj?cia dzia?a? ratowniczych w oparciu o procedury uj?te w planach ratowniczych oraz realizowane s? dzia?ania ratownicze, równie? wówczas, gdy si?y i ?rodki gminnych podmiotów ratowniczych s? niewystarczaj?ce i wymagaj? wsparcia z poziomu wojewódzkiego i krajowego.
Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zale?y od rodzaju zagro?e? i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zale?na od mo?liwo?ci w??czenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpo?arowej, innych s?u?b i podmiotów funkcjonuj?cych na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starost?. Dysponowanie jednostek systemu do dzia?a? ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów wspó?dzia?aj?cych odbywa si? poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP, wspó?dzia?aj?ce ze stanowiskami dy?urnymi administracji samorz?dowej wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i starostów oraz zintegrowane z punktami alarmowymi komponentów systemu (selektywne wywo?ywanie ochotniczych stra?y po?arnych, alarmowanie pogotowia ratunkowego, jednostek organizacyjnych Policji oraz organizacji pozarz?dowych).
System ratowniczy jest podstawowym narz?dziem starosty s?u??cym do realizacji zada? ratowniczych na obszarze powiatu w czasie po?aru, kl?ski ?ywio?owej lub likwidacji innych miejscowych zagro?e?.
Zapewnienie skutecznych warunków realizacji bie??cych zada? ratowniczych przez podmioty KSRG na obszarze powiatu le?y w gestii starosty, który:
uzgadnia wspólne dzia?anie podmiotów systemu, zatwierdza plany ratownicze oraz programy dzia?ania powiatowych s?u?b, inspekcji i stra?y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ich udzia?u w KSRG, okre?la zadania KSRG na obszarze powiatu oraz kontroluje ich realizacj?, uwzgl?dnia w projekcie bud?etu powiatu niezb?dne ?rodki finansowe na skuteczne dzia?ania ratownicze powiatowych s?u?b, inspekcji i stra?y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu oraz dysponuje rezerw? bud?etow? powiatu, powo?uje i przewodniczy powiatowemu zespo?owi reagowania kryzysowego.
W sytuacjach nadzwyczajnych zagro?e? ?ycia, zdrowia lub ?rodowiska oraz w stanach kryzysu starosta kieruje krajowym systemem ratowniczo-ga?niczym w zakresie:
okre?lania celów do osi?gni?cia i priorytetów dzia?a? ratowniczych, zabezpieczenia logistyki dla si? ratowniczych i pomocniczych, zapewnienia minimalnych wymogów do przetrwania ludno?ci na obszarach (lub z obiektów) dotkni?tych zdarzeniem, nadzorowania realizacji przydzielonych zada? oraz monitorowania przebiegu dzia?a? ratowniczych. Dla odpowiedniego przygotowania powiatu do zwalczania powsta?ych zagro?e? i usuwania ich skutków oraz koordynacji dzia?a? ratowniczych starostowie posiadaj? kilka narz?dzi: plan ratowniczy powiatu zawieraj?cy podstawowe zadania i procedury post?powania na wypadek zagro?e?;
Plan ratowniczy dla obszaru powiatu opracowuje komendant powiatowy PSP, a zatwierdza starosta. W planie ratowniczym okre?lone s? zadania dla podmiotów wchodz?cych w sk?ad systemu ratowniczo-ga?niczego i dla podmiotów wspó?dzia?aj?cych oraz zasady i sposób ich alarmowania. Komendant powiatowy uzgadnia plan ratowniczy z jednostkami systemu ratowniczego oraz z podmiotami wspó?dzia?aj?cymi z systemem, w cz??ci dotycz?cej ich zada?. powiatowy zespó? reagowania kryzysowego, który jest organem doradczym starosty, powiatowe centrum zarz?dzania kryzysowego.
W przypadku, gdy si?y i ?rodki systemu ratowniczo-ga?niczego na obszarze powiatu oka?? si? niewystarczaj?ce ( drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesno?? zdarze?, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasi?giem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wy?szy poziom KSRG - poziom wojewódzki.
Kierowanie /dowodzenie/ dzia?aniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasi?g przekracza mo?liwo?ci si? ratowniczych poziomu powiatu przejmuje komendant wojewódzki PSP lub upowa?niony przez niego oficer.

Poziom województwa
Poziom wojewódzki spe?nia rol? wspomagaj?c? i koordynacyjn? w sytuacjach wymagaj?cych u?ycia si? i ?rodków spoza powiatu, w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe si?y i ?rodki KSRG na poziomie województwa, to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone si?y i ?rodki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprz?tu specjalistycznego.
Dysponowanie jednostek systemu do dzia?a? ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów wspó?dzia?aj?cych odbywa si? poprzez wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP, wspó?dzia?aj?ce z centrami zarz?dzania kryzysowego wojewodów oraz administracj? zespolon? (np. Komendantem Wojewódzkim Policji, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony ?rodowiska, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,) i niezespolon? (Oddzia?em Stra?y Granicznej, Zarz?dem Gospodarki Wodnej, Urz?dem ?eglugi ?ródl?dowej, WKU i innymi).
Istotn? rol? w zakresie koordynacji dzia?a? jednostek KSRG z podmiotami wspó?dzia?aj?cymi z systemem na obszarze województwa pe?ni wojewoda, poprzez wojewódzki zespó? reagowania kryzysowego.
Procedury dzia?ania i uruchamiania systemu ratowniczo-ga?niczego na poziomie województwa, w odniesieniu do poszczególnych typów zagro?e?, s? okre?lone w wojewódzkim planie ratowniczym, do opracowania którego zobowi?zany jest komendant wojewódzki PSP. Ich tre?? stanowi? wybrane elementy planów ratowniczych, tych powiatów, w których si?y i ?rodki s? niewystarczaj?ce do usuwania istniej?cych tam zagro?e?. Ponadto zawieraj? organizacyjno-techniczne sposoby likwidacji zagro?e?, wymagaj?cych zaanga?owania w dzia?aniach ratowniczych znacznych si? i ?rodków /np. kl?ski ?ywio?owe/ oraz zagro?e?, które mog? powsta? na granicy powiatów lub województwa. Komendant wojewódzki uzgadnia plan ratowniczy z podmiotami KSRG oraz z podmiotami wspó?dzia?aj?cymi z systemem, w cz??ci dotycz?cej ich zada?. Plan ratowniczy zatwierdza wojewoda.
W przypadku zdarzenia, gdy si?y i ?rodki KSRG na poziomie województwa oka?? si? niewystarczaj?ce lub zdarzenie /zagro?enie / przekracza obszar województwa, uruchamiany jest najwy?szy poziom systemu ratowniczego – poziom centralny / kraju/. Kierowanie /dowodzenie/ dzia?aniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasi?g przekracza mo?liwo?ci si? ratowniczych poziomu wojewódzkiego przejmuje Komendant G?ówny PSP lub upowa?niony przez niego oficer.

Poziom centralny /kraju/
Poziom centralny /kraju/ spe?nia rol? wspomagaj?c? i koordynacyjn? w sytuacjach wymagaj?cych u?ycia si? i ?rodków spoza województwa, w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe si?y i ?rodki krajowego systemu ratowniczo-ga?niczego na poziomie centralnym /kraju/, to centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone si?y i ?rodki z poziomów wojewódzkich) , krajowe bazy sprz?tu specjalistycznego oraz si?y i ?rodki szkó? PSP.
Dysponowanie jednostek systemu do dzia?a? ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów wspó?dzia?aj?cych odbywa si? poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludno?ci (pe?ni?ce równie? funkcje mi?dzyresortowego centrum zarz?dzania kryzysowego). Uruchamianie poziomów wspomagania /wojewódzkiego i centralnego/ nast?puje na ??danie kieruj?cego dzia?aniami ratowniczymi poprzez powiatowe stanowisko kierowania - przy uruchamianiu poziomu wojewódzkiego i wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa - przy uruchamianiu poziomu centralnego.
W przypadku zagro?e? wymagaj?cych wspó?dzia?ania na szczeblu centralnym podmiotów KSRG z podmiotami innych resortów, rol? koordynatora pe?ni minister w?a?ciwy do spraw wewn?trznych przy pomocy Zespo?u do Spraw Kryzysowych i Centrum Zarz?dzania Kryzysowego tworzonego na bazie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludno?ci.
Zmieniaj?cy si? charakter zagro?e? wymagaj?cych interwencji s?u?b ratowniczych zmusza organizatorów systemu ratowniczego do poszukiwania nowych rozwi?za? organizacyjnych, w celu optymalnego i efektywnego wykorzystania wszystkich podmiotów zajmuj?cych si? ratownictwem. Mimo, ?e dynamicznie rozwijaj?ca si? w ostatnich latach Pa?stwowa Stra? Po?arna poszerza zakres swej aktywno?ci o dzia?ania specjalistyczne, to nadal istniej? podmioty ratownicze, które w sposób istotny mog? uzupe?ni? mo?liwo?ci KSRG. Przyj?ta i realizowana w praktyce filozofia krajowego systemu ratowniczo- ga?niczego zak?ada ?cis?? wspó?prac? ze wszystkimi podmiotami posiadaj?cymi sprz?t, kadr? lub bazy danych przydatne w prowadzeniu dzia?a? ratowniczych. Ka?dy podmiot mog?cy realizowa? lub wspomaga? dzia?ania ratownicze mo?e wspó?pracowa? z KSRG albo w jego strukturze organizacyjnej lub jako podmiot wspomagaj?cy dzia?ania systemu. Na szczeblu centralnym podpisywane s? przez Komendanta G?ównego PSP porozumienia o w??czeniu do systemu lub wspó?dzia?aniu z systemem podmiotów, których dzia?alno?? mo?e by? przydatna w akcjach ratowniczych. S? to zarówno organizacje pozarz?dowe jak i profesjonalne s?u?by ratownicze. Porozumienia zawierane na szczeblu centralnym okre?laj? ogólne ramy wspó?pracy w zakresie ratownictwa i s? podstaw? do zawierania szczegó?owych porozumie? na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

Obecnie ( 31 grudnia 2004) w Krajowym Systemie Ratowniczo-ga?niczym funkcjonuje:
508 jednostek ratowniczo- ga?niczych Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, 3433 jednostek ochotniczych stra?y po?arnych,
4 zak?adowe stra?e po?arne,
2 zak?adowa s?u?ba ratownicza,
11 szpitali, w tym 10 szpitali MSW i A w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, ?odzi, Olsztynie, Katowicach, Bia?ymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wroc?awiu oraz Centrum Leczenia Oparze? w Siemianowicach ?l?skich,
297 specjalistów krajowych z ró?nych dziedzin ratownictwa.
System wspomagaj? na zasadzie zawartych porozumie? s?u?by, inspekcje i stra?e m.in. Morska S?u?ba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Stra? Graniczna, Pa?stwowa Inspekcja Ochrony ?rodowiska, Pa?stwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarz?dowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.
Si?y i ?rodki KSRG mog? by? w dowolnym momencie i w pe?nym zakresie skierowane do dzia?a? ratowniczych - poprzez stanowiska kierowania Pa?stwowej Stra?y Po?arnej. Wyznaczona cz??? zasobów krajowego systemu ratowniczo-ga?niczego jest zorganizowana w postaci odwodów operacyjnych.
W przypadku wyczerpania si? poszczególnych powiatów lub gdy zagro?enie obejmie wi?kszy obszar, w pierwszej kolejno?ci na poziomie wojewódzkim u?yte zostan? zasoby wojewódzkich brygad odwodowych KSRG, na które sk?ada si? 99 kompanii z 4 tysi?cami ratowników oraz 950 pojazdami ratowniczymi.
W razie potrzeby w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG ( wsparcie ze szczebla centralnego) mo?na dodatkowo skierowa? do dzia?a? w dowolny rejon kraju bataliony z 16 wojewódzkich brygad odwodowych.
??czne si?y Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG mo?liwe do u?ycia, to dodatkowo ponad cztery tysi?ce zawodowych ratowników oraz siedemset pojazdów specjalnych i ga?niczych, ca?o?? wsparta logistyk?.
W sk?ad odwodów operacyjnych wchodz? m.in:
134 kompanie ga?nicze,
47 grup ratownictwa chemicznego,
55 specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego,
22 specjalistyczne grupy ratownictwa wysoko?ciowego, które mog? prowadzi? dzia?ania we wspó?pracy ze ?mig?owcami,
5 grup poszukiwawczo-ratowniczych.
Rozwi?zania strukturalno organizacyjne Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego pozwalaj? na efektywne wykorzystanie potencja?ów organizacyjnych, technicznych i intelektualnych ró?nych podmiotów ratowniczych i wspó?dzia?aj?cych, co prowadzi do tego, ?e system ten nie stanowi wyizolowanego sk?adnika bezpiecze?stwa publicznego, lecz jego wa?ny czynnik, ?ywo reaguj?cy na wszelkie zmiany i w wysokim stopniu wspó?dzia?aj?cy z otoczeniem. St?d te? granice, w których dzia?a system s? bardzo elastyczne, co przejawia si? gotowo?ci? do wype?niania zada? w ka?dych warunkach.
Szczegó?owe zasady organizacji KSRG okre?lone zosta?y w Rozporz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 roku.

Opracowa? : Wojciech Kubicki
Ze strony www.straz.gov.pl
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.236.121.117
Bannery