Nawigacja
Strona Glówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Czlonkowie OSP
Zarzad naszej OSP
Teren dzialania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjec
GALERIA ZDJEC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wazne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strazaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonial
10 przykazan strazaka
Ochrona PPoz
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓZNE
FORUM OSP
Linki/Odnosniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gosci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest ?roda 7 Grudnia 2022.
Imieniny obchodz?: Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława
Oznaczenia ADR
ADR jest to umowa europejska dotycz?ca mi?dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzadzona w Genewie dnia 30 wrze?nia 1957 r.
Przepisy umowy ADR s? nowelizowane w cyklu dwuletnim.
Tablica ostrzegawcza (pomara?czowa odblaskowa tablica ostrzegawcza umieszczona na pojazdach przewo??cych substancje niebezpieczne) zawiera dwa numery rozpoznawcze przewo?onej substancji tj.:
* numer rozpoznawczy niebezpiecze?stwa - dwie lub trzy cyfry (w liczniku),
* numer rozpoznawczy materia?u - cztery cyfry (w mianowniku).
Obowi?zuje w mi?dzynarodowym transporcie drogowym na podstawie umowy ADR.

1003 Powietrze ciek?e sch?odzone
1005 Amoniak
1009 Bromotrójfiuorometan (R 13 B1)
1010 Butadien-1,3
1011 Butan
1012 Butylen-1
1013 Dwutlenek w?gla
1017 Chlor
1018 Chlorodwufluorometan (R 22)
1020 Chloropi?ciofluoroetan (R 115)
1022 Chlorotrójfiuorometan (R 13) (trójfiuorochlorometan)
1027 Cyklopropan
1028 Dwuchlorodwufluorometan (R 12)
1029 Dwuchlorofluorometan (R 21)
1032 Dwuroetyloamina bezwodna
1033 Eter dwumetylowy (tlenek metylu)
1036 Etyloamina bezwodna (monoetyloamina)
1037 Chlorek etylu (chloroetan)
1038 Etylen (sch?odzony)
1040 Tlenek etylenu z azotem
1048 Bromowodór
1050 Chlorowodór
1052 Kwas fluorowodorowy bezwodny (fluorowodór)
1053 Siarkowodór skroplony
1055 Izobutylen (izobuten)
1060 Mieszanina metyloacetylenu/propadienu z w?glowodorami (mieszaniny Pl i P2)
1061 Metyloamina bezwodna
1062 Bromek metylu (bromoetan, monobromometan)
1063 Chlorek metylu (chlorometan)
1064 Merkaptan metylowy (metanotiol)
1067 Dwutlenek azotu NO2 (czterotlenek azotu N2O4
1070 Podtlenek azotu N2O (gaz rozweselaj?cy)
1073 Tlen (sch?odzony)
1076 Tlenochlorek w?gla (fosgen)
1077 Propylen
1078 Mieszaniny F l, F2 i F3
1079 Dwutlenek siarki
1080 Sze?ciofluorek siarki
1083 Trójmetyloamina
1086 Chlorek winylu
1087 Eter metylowinylowy (tlenek metylowinylowy)
1088 Acetal (acetal dwuetylowy, dwuetoksy-l,1-etan)
1089 Aldehyd octowy (acetaldehyd)
1090 Aceton (dwumetyloketon)
1092 Akroleina (aldehyd akrylowy, aldehyd allilowy)
1093 Akrylonitryl
1095 Alkohol ska?ony (denaturat)
1098 Alkohol allilowy
1100 Chlorek allilu
1104 Octan amylu (ester amylowy kwasu octowego)
1105 Alkohol amylowy III-rz. i inne alkohole amylowe ni? III rz.
1114 Benzen
1120 Alkohol n-butylowy (n-butanol)
1121 Alkohol butylowy II-rz. (butanol II-rz.)
1122 Alkohol butylowy III-rz. (butanol III-rz., 2-metylo--2-hydroksypropan, 2-metylopropanol-2)
1123 Octan n-butylu (ester butylowy kwasu octowego)
1124 Octan II-rz. butylu (ester butylowy II-rz. kwasu octowego)
1125 Butyloamina
1126 m-Bromobutany (bromek butylu, bromobutany)
1127 Chlorek n-butylu
1129 Aldehyd mas?owy (butanal-1)
1131 Dwusiarczek w?gla
1134 Chlorobenzen (monochlorobenzen)
1135 Etylenochlorohydryna (chlorohydryna etylenowa)
1143 Aldehyd krotonowy (krotonaldehyd)
1145 Cykloheksan
1146 Cyklopentan
1147 Dekahydronaftaleny (dekaliny)
1148 Dwuacetonoalkohol (alkohol dwuacetonowy)
1149 Eter dwubutylowy (eter n-butylowy)
1150 1,2-Dwuchloroetylen (dwuchlorek acetylenu)
1154 Dwuetyloamina
1155 Eter etylowy (eter dwuetylowy, eter siarkowy)
1158 Dwuizopropyloamina
1159 Eter dwuizopropylowy
1160 Dwumetyloamina w roztworze wodnym o temperatu­rze zap?onu ni?szej ni? 21 oC
1161 W?glan dwumetylu
1163 1,1-Dwumetylohydrazyna
1165 Dioksan (eter dwuetylenowy)
1170 Alkohol etylowy (etanol)
1172 Octan etoksyetylowy
1173 Octan etylu (ester etylowy kwasu octowego)
1175 Etylobenzen
1180 Ma?lan n-etylu
1181 Chlorooctan etylu
1182 Chloromrówczan etylu
1184 1,2-Dwuchloroetan
1185 Etylenoimina
1190 Mrówczan etylu
1193 Metyloetyloketon (keton etylometylowy)
1195 Propionian etylu
1199 Furfurol (furfural, aldehyd furfurylowy)
1202 Olej nap?dowy do silników Diesla (w?glowodory ciek?e o temperaturze zap?onu ponad 55 do 100oC)
1203 Benzyna (w?glowodory ciek?e o temperaturze zap?onu ni?szej ni? 21 0C)
1210 Farby drukarskie o temperaturze zap?onu ni?szej ni? 21oC oraz o temperaturze zap?onu co najmniej 21oC zawieraj?ce do 30% cia? sta?ych
1212 Alkohol izobutylowy (izobutanol)
1213 Octan izobutylu
1218 Izopren
1219 Alkohol izopropylowy (izopropanol)
1220 Octan izopropylu
1221 Izopropyloamina
1222 Azotan izopropylu
1223 Benzyna ci??ka, nafta (w?glowodory ciek?e o temperaturze zap?onu od 21 do 55oC)
1229 Tlenek mezytylu
1230 Alkohol metylowy (karbinol, metanol, spirytus drzewny)
1231 Octan metylu
1234 Metylal (dwumetoksymetan)
1235 Metyloamina w roztworze (monometyloamina w roztworze)
1238 Chloromrówczan metylu
1239 Chlorodwumetyloeter (eter metylochlorometylowy)
1242 Dwuchlorosilan metylu
1243 Mrówczan metylu (ester metylowy kwasu mrówko wego)
1245 Metyloizobutyloketon
1247 Metakrylan metylu
1248 Propionian metylu
1250 Trójchlorosilan metylu (trójchlorometylosilan)
1251 Metylowinyloketon
1264 Paraldehyd
1265 Izopentan (pentan)
1274 Alkohol propylowy (propanol)
1275 Aldehyd propionowy (propanal)
1276 Octan propylu
1279 Dwuchlorek propylenu (1,2-dwuchloropropan)
1280 Tlenek propylenu
1282 Pirydyna
1292 Krzemian etylu
1294 Toluen (metylobenzen)
1295 Krzemochloroform (trójchlorosilan)
1296 Trójetyloamina
1297 Trójmetyloamina w roztworze
1298 Trójmetylochlorosilan
1299 Terpentyna (benzyna lakowa)
1301 Octan winylu
1303 1,1-Dwuchloroetylen (chlorek winylidenu)
1307 Ksyleny (dwumetylobenzen)
1428 Sód
1495 Chloran sodu sta?y
1541 Acetonocyjanohydryna (cyjanohydryna acetonu)
1547 Anilina
1553 Kwas arsenowy w roztworze wodnym
1578 Chloronitrobenzeny
1580 Chloropikryna
1591 o-Dwuchlorobenzen
1593 Chlorek metylenu (dwuchlorometan)
1594 Siarczan dwuetylu (siarczan etylu)
1595 Siarczan dwumetylu (siarczan metylu)
1600 Dwunitrotolueny
1603 Bromooctan etylu
1604 Etylenodwuamina
1605 Dwubromoetan (dwubromek etylenu, bromek etylenu)
1613 Cyjanowodór w roztworze wodnym (kwas cyjanowodorowy w roztworze wodnym zawieraj?cym do 20% czystego kwasu)
1648 Acetonitryl (cyjanek metylu)
1649 Alkilaty o?owiu i ich mieszaniny z organicznymi zwi?zkami chlorowców (ciecz etylowa, czteroetylek o?owiu, czterometylek o?owiu)
1662 Nitrobenzen
1664 m-Nitrotolueny
1665 Nitroksyleny
1670 Nadchlorometylomerkaptan
1673 Fenylenodwuaminy
1695 Chloroaceton
1702 1,1,2,2-Czterochloroetan
1708 Toluidyny
1709 2,4-Toluenodwuamina (2,4-dwuaminotoluen)
1715 Bezwodnik kwasu octowego
1717 Chlorek acetylu
1727 Dwufluorek amonu w roztworze (fluorek amonowy kwa?ny w roztworze)
1730 Pi?ciochlorek antymonu
1736 Chlorek benzoilu
1738 Chlorek benzylu
1742 Fluorek boru i kwas octowy, zespolone
1744 Brom
1750 Kwasy chlorooctowe ciek?e (kwas dwuchlorooctowy, kwas jednochlorooctowy)
1752 Chlorek chloroacetylu
1754 Kwas chlorosulfonowy
1765 Chlorek dwuchloroacetylu
1775 Kwas fluoroborowy w roztworze wodnym zawieraj?cym do 78% czystego kwasu
1778 Kwas krzemofluorowodorowy
1779 Kwas mrówkowy zawieraj?cy co najmniej 70% czystego kwasu
1783 Sze?ciometylenOdwuamina
1788 Bromowodór w roztworze (kwas bromowodorowy w roztworze)
1789 Kwas solny w roztworze (chlorowodór w roztworze)
1790 Kwas fluorowodorowy w roztworze wodnym zawieraj?cym ponad 60%, ale nie wi?cej ni? 85% kwasu fluorowodorowego bezwodnego
1791 Podchlorynu roztwór zawieraj?cy ponad 50 g aktyw­nego chloru na litr lub do 50 g aktywnego chloru na litr
1706 Mieszaniny nitrozowe kwasu siarkowego zawieraj?ce do 30 lub ponad 30% czystego kwasu azotowego
1802 Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawieraj?cym do 50% czystego kwasu
1808 Trójbromek fosforu
1809 Trójchlorek fosforu
1810 Tlenochlorek fosforu
1814 ?ug potasowy (wodorotlenek potasu)
1815 Chlorek propionylu
1818 Czterochlorek krzemu
1819 Glinian sodu w roztworze
1824 ?ug sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze)
1828 Dwuchlorek dwusiarki i dwuchlorek dwusiarki stabilizowany
1829 Bezwodnik kwasu siarkowego (trójtlenek siarki)
1830 Kwas siarkowy zawieraj?cy do 85% czystego kwasu
1831 Oleum (kwas siarkowy dymi?cy)
1832 Kwas siarkowy odpadkowy, ca?kowicie zdenitrowany
1834 Chlorek sulfurylu
1836 Chlorek tionylu
1838 Czterochlorek tytanu
1842 Kwas octowy lodowaty i jego roztwory zawieraj?ce ponad 80% czystego kwasu
1846 Czterochlorek w?gla (czterochlorometan)
1848 Kwas propionowy
1849 Siarczek sodu w roztworze
1866 ?ywice w roztworze, w cieczach zapalnych o temperaturze zap?onu ni?szej ni? 21°C lub o temperaturze zap?onu od 21 do- 100oC z zawarto?ci? do 30%) ?ywicy
1873 Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawieraj?cym ponad 50%, ale nie wi?cej ni? 72,5% czystego kwasu
1886 Chlorek benzylidenu
1888 Chloroform (trójchlorometan)
1891 Bromek etylu (bromoetan)
1908 Chloryn sodu w roztworze
1915 Cykloheksanon
1916 2,2-Dwuchloroetyloeter (eter dwuchloroetylowy)
1917 Akrylan etylu
1918 Kumen (izopropylobenzen)
1919 Akrylan metylu
1921 Propylenoimina
1935 Cyjanki nieorganiczne w roztworach
1951 Argon (sch?odzony)
1958 Dwuchloroczterofluoroetan (R 114)
1959 1,1-Dwufluoroetylen (R 1132a)
1962 Etylen
1963 Hel ciek?y (sch?odzony)
1965 Mieszaniny w?glowodorów (gazy skroplone), miesza­niny A, AO, Al, B i C
1969 Izobutan
1972 Gaz ziemny (metan) sch?odzony
1973 Mieszanina gazów R 502
1974 Bromochlorodwufluorometan (chlorodwufluorobromometan) (R 12 B1)
1977 Azot (sch?odzony)
1978 Propan
1984 Trójfiuorometan (R 23) (fluoroform)
1987 Alkohole ciek?e nie truj?ce, czyste lub w mieszaninach (alkohol 2-etylobutylowy, alkohol 2-etyloheksylowy, heptanole, heksanole, oktanole)
1989 Aldehyd heptylowy (heptanal)
1990 Benzaldehyd (aldehyd benzoesowy)
1991 Chloropren (chlorobutadien)
2014 Nadtlenek wodoru w roztworze wodnym zawieraj?cym ponad 6%, ale nie wi?cej ni? 60% nadtlenku wodoru (roztwór nadtlenku wodoru)
2015 Nadtlenek wodoru stabilizowany i w roztworze wodnym zawieraj?cym ponad 60% nadtlenku wodoru stabilizowanego
2019 Chloroaniliny ciek?e
2021 Dwuchlorofenole (o-chlorofenol)
2022 Kwas krezolowy
2023 Epichlorohydryna
2029 Hydrazyna w roztworach wodnych zawieraj?cych ponad 64% ale nie wi?cej ni? 72% hydrazyny
2030 Hydrazyna w roztworze wodnym zawieraj?cym nie wi?cej ni? 64% hydrazyny
2031 Kwas azotowy zawieraj?cy ponad 55%, ale nie wi?cej ni? 70% czystego kwasu
2032 Kwas azotowy zawieraj?cy ponad 70% czystego kwasu
2045 Aldehyd izomas?owy
2047 Dwuchloropropen
2048 Dwucyklopentadien techniczny
2849 Dwuetylobenzen
2050 Dwuizobutyleny
2053 Metyloizobutylokarbinol (alkohol metyloamylowy)
2055 Styren (winylobenzen)
2056 Czterowodorofuran (tetrahydrofuran)
2057 Propylenu trimer (trój propylen)
2073 Amoniak rozpuszczony w wodzie z zawarto?ci? ponad 35%, ale nie wi?ksz? ni? 50% amoniaku
2074 Akryloamid w roztworze
2075 Aldehyd trójchlorooctowy (?hloral bezwodny)
2076 Krezole
2078 2,4-Toluenodwuizocyjanian (2-4-dwuizocyjanianotoluen)
2116 Wodoronadtlenek kumenu zawieraj?cy do 95% nadtlenku
2125 Wodoronadtlenek p-mentanu zawieraj?cy do 95% nadtlenku
2162 Wodoronadtlenek pinanu zawieraj?cy do 95% nadtlenku
2171 Wodoronadtlenek dwuizopropylobenzenu
2187 Dwutlenek w?gla ciek?y (sch?odzony)
2205 Adyponitryl (nitryl kwasu adypinówego)
2219 Eter alliloglicydowy
2222 Anizol (metoksybenzen)
2226 Chlorek benzylidynu (fenylochloroform)
2227 Metakrylan butylu
2233 p-Chloro-o-anizydyna
2238 Chlorotolueny (o-, m-, p-)
2243 Octan cykloheksylu
2245 Cyklopentanon
2248 Dwu (n-butylo) amina
2251 Dwucykloheptadien
2253 N.N-Dwumetyloanilina
2256 Cykloheksen
2257 Potas
2258 Propylenodwuamina (1,2-dwuaminopropan)
2259 Trójetylenoczteroamina
2260 Trójpropyloamina
2261 Ksylenole (dwumetylófenole)
2264 N.N-Dwumetylocykloheksyloamina
2269 Dwupropylenotrójamina
2270 Etyloamina w roztworze 50 do 70%
2271 Etyloamyloketon
2272 N-Etyloanilina
2276 2-Etyloheksyloamina
2277 Metakrylan etylu
2279 Sze?ciochlorobutadien
2283 Metakrylan izobutylu
2284 Nitryl kwasu izomas?owego
2295 Chlorooctan metylu
2296 Metylocykloheksan
2297 Metylocykloheksanon
2298 Metylocyklopentan
2299 Dwuchlorooctan metylu
2300 2-Metylo-5-etylopirydyna
2301 2-Metylofuran
2303 a-Metylostyren (2-fenylopropen)
2304 Naftalen w stanie stopionym
2308 Kwas nitrozylosiarkowy w roztworze siarkowym
2311 Fenetydyny (etoksyaniliny)
2312 Fenol stopiony
2319 Olejek terpentynowy (terpentyna oczyszczona)
2321 Trójchlorobenzeny ciek?e
2324 Trójizobutylen
2325 1,3,5-Trójmetylobenzen (mezytylen)
2334 Alliloamina
2348 Akrylan n-butylu
2353 Chlorek kwasu mas?owego (chlorek butyrylu)
2356 Chlorek izopropylu (2-chloropropan)
2357 Cykloheksyloamina
2361 Dwuizobutyloamina
2363 Merkaptan etylowy
2364 n-Propylobenzen
2366 W?glan dwuetylu
2367 Aldehyd ot-metylowalerianówy
2381 Dwusiarczek dwumetylu
2386 1-Etylopiperydyna
2387 Fluorobenzen
2388 Fluorotolueny
2412 Czterowodorotiofen (tetrahydrotipfen)
2416 Boran trójmetylu
2426 Azotan amonu, gor?cy st??ony roztwór wodny
2427 Chloran potasu w roztworze
2428 Chloran sodu w roztworze
2429 Chloran wapnia w roztworze
2430 Alkilofenole
2431 o-Anizydyna (o-metoksyanilina)
2432 N,N-Dwuetyloanilina (N,N-dwuetylofenyloamina)
2433 Chloronitrotolueny
2438 Chlorek piwaloilu (chlorek kwasu trójmetylooctowego)
2442 Chlorek trójchloroacetylu
2443 Tlenotrójchlorek wanadu w roztworze
2446 m-Nitrokrezole
2447 Fosfor bia?y stopiony
2448 Siarka w stanie stopionym
2483 Izocyjanian izopropylu
2484 Izocyjanian III-rz. butylu
2485 Izocyjanian n-butylu
2486 Izocyjanian izobutylu
2512 Aminofenole
2513 Bromek bromoacetylu
2514 Bromobenzen (bromek fenylu)
2515 Bromoform
2516 Czterobromek w?gla
2517 1,1,1-Chlorodwufluoroetan (R 142b)
2520 Cyklooktadien
2521 Dwuketen
2522 Metakrylan dwumetyloaminoetylu
2524 orto-Mrówczan. etylu
2525 Szczawian etylu
2527 Akrylan izobutylu
2528 Izoma?lan izobutylu
2530 Bezwodnik kwasu izomas?owego
2533 Trójchlorooctan metylu
2535 Metylomorfolina
2536 Metyloczterowodorofuran
2539 Aldehyd oktylowy (oktanal)
2542 Trójbutyloamina
2584 Kwasy alkilosultonowe lub arylosultonowe zawieraj?ce ponad 3% wolnego kwasu siarkowego
2608 Nitropropany (mononitropropany)
2643 Bromooctan metylu
2661 Sze?ciochloroaceton
2664 Bromek metylenu (dwubromometan)
2669 Chlorokrezole
2688 l-Chloro-3-bromopropan
2730 Nitroanizole
2739 Bezwodnik kwasu mas?owego
2747 Chloromrówczan III-rz. butylocykloheksylu
2748 Chloromrówczan 2-heksyloetylu
2758 Pestycydy na bazie karbaminianu (zwi?zki i preparaty) truj?ce o temperaturze zap?onu ni?szej ni? 32oC
2762 Pestycydy organiczne zawieraj?ce chlor (zwi?zki i preparaty) truj?ce o temperaturze zap?onu ni?szej ni? 32oC


Numery rozpoznawcze zagro?enia
20 - gaz dusz?cy lub gaz nie stwarzaj?cy dodatkowego zagro?enia
22 - gaz skroplony sch?odzony, dusz?cy
223 - gaz skroplony sch?odzony, palny
225 - gaz skroplony sch?odzony, utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
23 - gaz palny
239 - gaz palny mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
25 - gaz utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
26 - gaz truj?cy
263 - gaz truj?cy i palny
265 - gaz truj?cy i utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
268 - gaz truj?cy i ?r?cy
30 - materia? ciek?y zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC), materia? ciek?y zapalny, materia? sta?y stopiony o temperaturze zap?onu wy?szej ni? 61oC, ogrzany do temperatury co najmniej jego temperatury zap?onu lub materia? ciek?y samonagrzewaj?cy si?
323 - materia? ciek?y zapalny, reaguj?cy z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
X323 - materia? ciek?y zapalny, reaguj?cy niebezpiecznie z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
33 - materia? ciek?y ?atwo zapalny (temperatura zap?onu ni?sza ni? 23oC)
333 - materia? ciek?y piroforyczny
X333 - materia? ciek?y piroforyczny, reaguj?cy niebezpiecznie z wod?
336 - materia? ciek?y ?atwo zapalny i truj?cy
338 - materia? ciek?y ?atwo zapalny i ?r?cy
X338 - materia? ciek?y ?atwo zapalny i ?r?cy, niebezpiecznie reaguj?cy z wod?
339 - materia? ciek?y ?atwo zapalny, mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
36 - materia? ciek?y zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC), s?abo truj?cy lub materia? ciek?y samonagrzewaj?cy si? i truj?cy
362 - materia? ciek?y zapalny, truj?cy, reaguj?cy z wod? i wydzielaj?cy gazy palne
X362 - materia? ciek?y truj?cy, zapalny, reaguj?cy niebezpiecznie z wod? i wydzielaj?cy gazy palne
368 - materia? ciek?y zapalny, truj?cy i ?r?cy
38 - materia? ciek?y zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC), ?r?cy
382 - materia? ciek?y zapalny, ?r?cy, reaguj?cy z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
X382 - materia? ciek?y zapalny, ?r?cy, reaguj?cy niebezpiecznie z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
39 - materia? ciek?y zapalny, mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
40 - materia? sta?y zapalny lub materia? ulegaj?cy samorzutnej reakcji albo materia? samonagrzewaj?cy si?
423 - materia? sta?y reaguj?cy z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
X423 - materia? sta?y zapalny, reaguj?cy niebezpiecznie z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
43 - materia? sta?y samozapalny (piroforyczny)
44 - materia? sta?y zapalny, stopiony w podwy?szonej temperaturze
446 - materia? sta?y zapalny i truj?cy, stopiony w podwy?szonej temperaturze
46 - materia? sta?y zapalny lub samonagrzewaj?cy si?, truj?cy
462 - materia? sta?y truj?cy, reaguj?cy z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
X462 - materia? sta?y truj?cy, reaguj?cy niebezpiecznie z wod?, wydzielaj?cy gazy ?r?ce
50 - materia? utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
539 - nadtlenek organiczny palny
55 - materia? silnie utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
556 - materia? silnie utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie) i truj?cy
558 - materia? silnie utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie) i ?r?cy
559 - materia? silnie utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie), mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
56 - materia? utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie) i truj?cy
568 - materia? utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie), truj?cy i ?r?cy
58 - materia? utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie) i ?r?cy
59 - materia? utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie), mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
60 - materia? truj?cy lub s?abo truj?cy
606 - materia? zaka?ny
623 - materia? ciek?y truj?cy, reaguj?cy z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
63 - materia? ciek?y truj?cy, zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC
638 - materia? ciek?y truj?cy, zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC) i ?r?cy
639 - materia? ciek?y truj?cy i zapalny (temperatura zap?onu nie wy?sza ni? 61oC), mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
64 - materia? sta?y truj?cy, zapalny lub samonagrzewaj?cy si?
642 - materia? sta?y truj?cy, reaguj?cy z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
65 - materia? truj?cy i utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
66 - materia? silnie truj?cy
663 - materia? silnie truj?cy i zapalny (temperatura zap?onu nie wy?sza ni? 61oC)
664 - materia? sta?y silnie truj?cy, zapalny lub samonagrzewaj?cy si?
665 - materia? silnie truj?cy i utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
668 - materia? silnie truj?cy i ?r?cy
669 - materia? silnie truj?cy, mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
68 - materia? truj?cy i ?r?cy
69 - materia? truj?cy lub s?abo truj?cy, mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
70 - materia? promieniotwórczy
72 - gaz promieniotwórczy
723 - gaz promieniotwórczy palny
73 - materia? ciek?y promieniotwórczy, zapalny (temperatura zap?onu nie wy?sza ni? 61oC)
74 - materia? sta?y promieniotwórczy, zapalany
75 - materia? promieniotwórczy utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
76 - materia? promieniotwórczy truj?cy
78 - materia? promieniotwórczy ?r?cy
80 - materia? ?r?cy lub s?abo ?r?cy
X80 - materia? ?r?cy lub s?abo ?r?cy, reaguj?cy niebezpiecznie z wod?
823 - materia? ciek?y ?r?cy, reaguj?cy z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
83 - materia? ciek?y ?r?cy lub s?abo ?r?cy i zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC)
X83 - materia? ciek?y ?r?cy lub s?abo ?r?cy i zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC), reaguj?cy niebezpiecznie z wod?
839 - materia? ciek?y ?r?cy lub s?abo ?r?cy i zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC), mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
X839 - materia? ciek?y ?r?cy lub s?abo ?r?cy i zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC), mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji i reaguj?cy niebezpiecznie z wod?
84 - materia? sta?y ?r?cy, zapalny lub samonagrzewaj?cy si?
842 - materia? sta?y ?r?cy, reaguj?cy z wod?, wydzielaj?cy gazy palne
85 - materia? ?r?cy lub s?abo ?r?cy i utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
856 - materia? ?r?cy lub s?abo ?r?cy, utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie) i truj?cy
86 - materia? ?r?cy lub s?abo ?r?cy i truj?cy
88 - materia? silnie ?r?cy
X88 - materia? silnie ?r?cy, reaguj?cy niebezpiecznie z wod?
883 - materia? ciek?y silnie ?r?cy i zapalny (temperatura zap?onu od 23oC do 61oC)
884 - materia? sta?y silnie ?r?cy, zapalny lub samonagrzewaj?cy si?
885 - materia? silnie ?r?cy lub s?abo ?r?cy i utleniaj?cy (wzmagaj?cy palenie)
886 - materia? silnie ?r?cy i truj?cy
X886 - materia? silnie ?r?cy i truj?cy, reaguj?cy niebezpiecznie z wod?
89 - materia? ?r?cy lub s?abo ?r?cy, mog?cy samorzutnie ulega? gwa?townej reakcji
90 - materia? zagra?aj?cy ?rodowisku, ró?ne materia?y niebezpieczne
99 - ró?ne materia?y niebezpieczne przewo?one w podwy?szonej temperaturze
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.236.121.117
Bannery