Nawigacja
Strona Glówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Czlonkowie OSP
Zarzad naszej OSP
Teren dzialania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjec
GALERIA ZDJEC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wazne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strazaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonial
10 przykazan strazaka
Ochrona PPoz
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓZNE
FORUM OSP
Linki/Odnosniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gosci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest ?roda 7 Grudnia 2022.
Imieniny obchodz?: Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława
NABÓR 2019
!!! ZOSTA? STRA?AKIEM !!!

Ochotnicza Stra? Po?arna w Majdanie Królewskim og?asza nabór dla osób chc?cych do??czy? do naszej jednostki!
Je?li lubisz dreszczyk emocji, interesujesz si? tematyk? po?arnictwa i ratownictwa, chcia?by?/chcia?aby? pomaga? innym – do??cz do Nas!

Kandydat/kandydatka do s?u?by w Ochotniczej Stra?y Po?arnej powinien/powinna:

1. Zg?osi? si? do Prezesa, Naczelnika lub innego druha z miejscowej OSP.
2. By? gotowym/gotowa, aby nie?? pomoc innym o ka?dej porze dnia i nocy w ró?nych warunkach.
3. By? ch?tnym/ch?tna do wspó?pracy i wykonywa? polecenia dowódcy.
4. Mie? uko?czone 18 lat i dobr? kondycj? psychiczn?,fizyczn? oraz zdrowotn?,
5. Wykonywa? prace u?yteczne dla jednostki OSP.
6. Zapozna? si? ze specyfikacj? jednostki, wyposa?eniem, obs?ug? podstawowego sprz?tu po?arniczego i jego konserwacj?.

We? ?ycie w swoje r?ce, sta? si? lepszym sob?,a zarazem lepszym cz?owiekiem i zacznij nie?? pomoc innym.
"Stra?acy to MY, idziemy tam sk?d wszyscy inni uciekaj?"
Walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok
Zarz?d OSP Majdan Królewski zaprasza druhów i sympatyków na zebranie sprawozdawcze które odb?dzie si? 5 stycznia 2019 roku o godz 18:00 w GOK Majdan Królewski,
Z ?alem zawiadamiamy
Z g??bokim smutkiem i ?alem przyj?li?my wiadomo?? o ?mierci

?.P. Mariana Zi?by


d?ugoletniego Prezesa Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku OSP RP,
d?ugoletniego Prezesa Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Majdanie Królewskim,

który odszed? na wieczn? s?u?b? dnia 21 kwietnia 2018 r.

Msza ?wi?ta ?a?obna odb?dzie si? dnia 23 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Ko?ciele pw. ?w. Bart?omieja w Majdanie Królewskim.
SpoKREWnieni s?u?b?
W dniu 26 marca 2018 roku trzech stra?aków ratowników z OSP Majdan Królewski w ramach akcji "SpoKREWnieni s?u?b?" odda?o krew w Mieleckim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest to kolejny rok w którym nasi stra?acy-ratownicy w??czaj? si? do tej akcji ( w poprzednim roku akcja przeprowadzona by?a przy Komendzie Wojewódzkiej Stra?y Po?arnej w Rzeszowie).

Przypominamy i zach?camy :
Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da si? zast?pi? ?adnym innym. Niezb?dna jest w wielu stanach zagro?enia ?ycia (masywne krwotoki, urazy, wypadki) jak równie? w leczeniu niedokrwisto?ci towarzysz?cej wielu chorobom w tym nowotworowym.

Krew jest najcenniejszym darem, jaki mo?emy ofiarowa? drugiemu cz?owiekowi

Oddawanie krwi nie wi??e si? z ?adnym ryzykiem, jest BEZPIECZNE i nie stanowi zagro?enia dla Twojego zdrowia czy ?ycia. Krew pobierana jest przy u?yciu sprz?tu jednorazowego u?ytku, przez profesjonalny personel medyczny, wi?c nic Ci nie grozi, a:
-ratujesz ?ycie i zdrowie drugiego cz?owieka,
-za ka?dym razem gdy oddajesz krew masz wykonywane badania laboratoryjne,
-w dniu oddania przys?uguje Ci zwolnienie z pracy, szko?y,
-mo?esz uzyska? zwrot kosztów przyjazdu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub najbli?szego Terenowego Oddzia?u Centrum,
-otrzymujesz czekolady jako ekwiwalent kaloryczny.
1 %
Zawyj? syreny
Podkarpacki Urz?d Wojewódzki w Rzeszowie informuje o ?wiczeniach Wojewódzkiego Zespo?u Zarz?dzania Kryzysowego. Próby alarmów b?d? dwie.

Jutro tj 23 maja w Rzeszowie Wojewódzki Zespó? Zarz?dzania Kryzysowego odb?dzie ?wiczenia pk. "WIS?A 2017". W zwi?zku z tym na terenie województwa b?dzie przeprowadzana próba uruchomienia systemów alarmowych.
W trakcie próby zostan? wyemitowane dwa sygna?y alarmowe obowi?zuj?ce na obszarze kraju, zgodnie z za??cznikiem do rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania ska?e? i powiadamiania o ich wyst?pieniu oraz w?a?ciwo?ci organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

13.00 – sygna? alarmowy: „og?oszenie alarmu” – modulowany d?wi?k syreny w okresie trzech minut;
13.15 – sygna? alarmowy: „odwo?anie alarmu” – ci?g?y d?wi?k syreny w okresie trzech minut.
OTWP 2017
22 marca 2017 , Gmina Majdan Królewski

1 grupa – uczniowie szkó? podstawowych

I miejsce – Anna Zi?tek – Szko?a Podstawowa w Komorowie
II miejsce – Maciej Dec – Szko?a Podstawowa w Majdanie Królewskim
III miejsce – Jakub Gr?bski – Szko?a Podstawowa w Klatkach
2 grupa – uczniowie szkó? gimnazjalnych
I miejsce – Norbert T?usty – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
II miejsce – Agnieszka Koszycka – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
III miejsce – Maciej Sus – Gimnazjum w Majdanie Królewskim

W turnieju udzia? wzi??o 14 uczniów szkó? podstawowych w Majdanie Królewskim, Krz?tce, Klatkach, Hucie Komorowskiej, Woli Rusinowskiej, Brzostowej Górze i Komorowie oraz 3 uczniów Gimnazjum w Majdanie Królewskim
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.236.121.117
Bannery