Nawigacja
Strona Glówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Czlonkowie OSP
Zarzad naszej OSP
Teren dzialania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjec
GALERIA ZDJEC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wazne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strazaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonial
10 przykazan strazaka
Ochrona PPoz
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓZNE
FORUM OSP
Linki/Odnosniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gosci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest ?roda 7 Grudnia 2022.
Imieniny obchodz?: Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława
9 lipca 2012 r. nawa?nica - zalana 9-ka
9 lipca 2012 r. oko?o godz. 17:30 przez teren naszej Gminy przetoczy?a si? obfita ulewa po??czona z gradem i wy?adowaniami atmosferycznymi. Szacunkowo spad?o od 70 – 90 litrów wody na 1m2. Opady trwa?y z przerwami oko?o 45 minut. Niestety nie oby?o si? bez strat: zalane podwórka i piwnice, przewrócone drzewa, po?amane ga??zie, woda podtopi?a tak?e przebiegaj?c? przez Majdan Królewski drog? krajow? nr 9.
Stra?acy z OSP Majdan Królewski w sile dwóch zast?pów zostali wezwani do zalanej drogi krajowej Nr 9 na 149 km (ul. Tarnobrzeska). Studzienki ?ciekowe nie nad??a?y z odbieraniem wody opadowej, przez co jezdnia krajowej trasy nr 9 zosta?a zalana na ca?ej szeroko?ci, a tak?e okoliczne podwórka i piwnice. Do stra?aków z OSP Majdan Królewski do??czyli stra?acy z JRG PSP Kolbuszowa (2 zast?py) i OSP Huta Komorowska 1 zast?p. Dzia?ania polega?y na wypompowywaniu wody z zag??bienia na ?uku drogi za pomoc? pomp szlamowych. W szczytowym momencie pracowa?o ich ??cznie 8 sztuk z sumaryczn? wydajno?ci? oko?o 7 000 l/min.
W trakcie wypompowywania wody jeden zast?p z OSP Majdan Królewski uda? si? do drzewa przewróconego na budynek gospodarczy i linie energetyczne w Brzostowej Górze, dodatkowo zadysponowano tam zast?p z OSP Brzostowa Góra. Po uprz?tni?ciu drzewa stra?acy udali si? na nast?pn? interwencj? na ulic? Sandomiersk?, gdzie usuwali drzewo tarasuj?ce przejazd. Po udro?nieniu drogi nr 9 jeden zast?p uda? si? na ul. Narutowicza do wypompowywani wody z zalanej stolarni i nast?pnie do wypompowywania wody z piwnicy na ul. Sandomierskiej. Dzia?ania zako?czono oko?o 21.
2012.07.11 Nowy ci??ki samochód ratowniczo-ga?niczy dla OSP Majdan Królewski
11 lipca 2012 stra?acy ochotnicy z OSP Majdan Królewski odebrali z firmy Bocar z Korwinowa pod Cz?stochow? fabrycznie nowy ci??ki samochód ratowniczo ga?niczy. Samochód zosta? zbudowany na podwoziu Mercedesa Atego 1629 AF (4×4), posiada sze?cioosobow? kabin? za?ogow?, zbiornik na wod? o pojemno?ci ponad 4 000 litrów, zbiornik na ?rodek pianotwórczy 400 litrów, autopomp? o wydajno?ci 3200 l/min (dla porównania poprzedni wóz OSP – Star 266 GBA ma zbiornik 2300 l i autopomp? 2000 l/min).
Nowy samochód zosta? pozyskany dzi?ki staraniom Druhów z OSP w Majdanie Królewskim, Wsparciu Wójta Gminy Majdan Królewski i Rady Gminy Majdan Królewski, a tak?e ?rodkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z Ministerstwa Spraw Wewn?trznych.
Jest to jedyny ci??ki samochód ratowniczo ga?niczy z tak du?ym (4 000 litrów wody) zbiornikiem i wydajn? (3 200 litrów/minut?) autopomp? na terenie gminy, co pozwala? b?dzie na skuteczne gaszenie du?ych po?arów w miejscach, gdzie istniej? problemy z zaopatrzeniem wodnym (z dala od hydrantów).

zdj?cia nowego nabytku
2012.07.06 Gminne ?wiczenia stra?ackie w Hucie Komorowskiej
W pi?tek 6 lipca 2012 roku w Hucie Komorowskiej odby?y si? gminne ?wiczenia stra?ackie. W manewrach stra?ackich uczestniczy?y wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Majdan Królewski oraz GCBA z JRG Kolbuszowa i Stra? Le?na z Nadle?nictwa Nowa D?ba.
Przetarg na ci??ki samochód GCBA dla OSP Majdan Królewski
Przetarg na ci??ki samochód GCBA dla OSP Majdan Królewski


Wyniki Przetargu na nowy GCBA
4 czerwca 2012 zako?czenie szkolenia podstawowego stra?aków ratowników OSP
Po kilkutygodniowym szkoleniu 6 stra?aków ratowników pozytywnie zda?o egzaminy ko?cowe kursu podstawowego dla stra?aków organizowanego przez KP PS Kolbuszowa.
Gratulujemy i cieszymy si? ze wzmocnienia naszej ekipy o kolejnych wykwalifikowanych stra?aków.
20120427 Wizyta i zaj?cia pokazowe w przedszkolu i szkole podstawowej w Majdanie Królewskim
W dniu 27 kwietnia 2012 roku grupa stra?aków-ratowników z OSP Majdan Królewski przeprowadzi?a z kilkoma grupami uczniów z przedszkola i szko?y podstawowej w Majdanie Królewskim zaj?cia profilaktyczne i pokazowe.
Na zaj?ciach omawiano zasady bezpiecznego zachowania si? na drogach a tak?e przedstawiono wyposa?enie i sprz?t stra?aków oraz przeprowadzono zaj?cia pokazowe.
Szczegó?owa relacja w galerii.
2012.04.22 Po?ar nieu?ytków i stodo?y w Majdanie Królewskim
Oko?o godziny 15:20 Powiatowe Stanowisko Kierowania Pa?stwowej Stra?y Po?arnej zosta?o telefonicznie poinformowane o du?ym po?arze nieu?ytków i du?ym zagro?eniu dla budynków gospodarczych znajduj?cych si? w Majdanie Królewskim na ulicy Stawek. Dodatkowe zagro?enie stanowi?o bezpo?rednie s?siedztwo lasu.
czytaj wi?cej ...
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.236.121.117
Bannery