Nawigacja
Strona Glówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Czlonkowie OSP
Zarzad naszej OSP
Teren dzialania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjec
GALERIA ZDJEC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wazne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strazaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonial
10 przykazan strazaka
Ochrona PPoz
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓZNE
FORUM OSP
Linki/Odnosniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gosci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest ?roda 7 Grudnia 2022.
Imieniny obchodz?: Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława
Zebranie sprawozdawcze
Ochotnicza Stra? Po?arna w Majdanie Królewskim
ma zaszczyt zaprosi? na Walne zebranie Sprawozdawcze za 2014 rok
które odb?dzie si? 31 stycznia 2015 roku o godzinie 18.00 w GOK w Majdanie Królewskim

Porz?dek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodnicz?cego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwa?
i wniosków.
3. Przyj?cie porz?dku zebrania
4. Sprawozdanie z dzia?alno?ci
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu dzia?alno?ci i planu finansowego na rok bie??cy.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarz?du OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyj?cie planu dzia?alno?ci i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podj?cie uchwa? i przyj?cie wniosków do realizacji.
13. Zako?czenie zebrania.
INFORMACJA
Je?eli po 1 stycznia 2015 r. gabinet Twojego lekarza rodzinnego b?dzie zamkni?ty, mo?na skorzysta? z innych przychodni POZ dost?pnych w pobli?u miejsca zamieszkania, gdzie ka?dy pacjent mo?e liczy? na niezb?dn? pomoc.

Ponadto:
1. Niezb?dn? pomoc medyczn? ?wiadcz? inne POZ, które podpisa?y umowy, szpitalne izby przyj??, SOR-y oraz punkty nocnej i ?wi?tecznej opieki zdrowotnej (ca?odobowo).

2. Ka?dy ubezpieczony mo?e wybra? lekarza, piel?gniark? i po?o?n? POZ.
Nie obowi?zuje rejonizacja. Ubezpieczony ma prawo do bezp?atnej zmiany trzy razy w roku.

3. Informacje dotycz?ce dost?pu do ?wiadcze? lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mo?na uzyska? ca?odobowo (do odwo?ania) pod numerem infolinii 800 804 009 funkcjonuj?cym w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie.

4. W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta dzia?a bezp?atna infolinia: 800 190 590 (czynna od poniedzia?ku do pi?tku od godz. 9.00 do 21.00).

5. W ww. punktach informacyjnych mo?na tak?e zg?asza? trudno?ci w dost?pie do kart pacjenta znajduj?cych si? w dotychczasowych POZ.

Wykaz przychodni POZ z terenu powiatu kolbuszowskiego

Inspekcja gotowo?ci operacyjnej
W dniu 3.12.2014r. w jednostce OSP Majdan Królewski zosta?a przeprowadzona inspekcja gotowo?ci operacyjnej.
Kontrola rozpocz??a si? o godzinie 10:23 alarmem og?oszonym na polecenie kontroluj?cych za po?rednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej poprzez system selektywnego alarmowania. Na alarm stawi?o si? 6 ratowników. Kolejnym elementem poddanym kontroli by?o sprawdzenie gotowo?ci
operacyjnej ratowników: ilo?ci cz?onków OSP powo?anych w sk?ad
Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT), poziomu ich wyszkolenia,
wyposa?enia w odzie? specjaln? i ?rodki ochrony indywidualnej oraz ekwipunek osobisty. Nast?pnie przyst?piono do sprawdzenia gotowo?ci i stanu technicznego pojazdów, sprz?tu silnikowego i ratowniczego oraz sprz?tu ??czno?ci. Ca?o?? wymaganej dokumentacji, któr? poddano kontroli i weryfikacji by?a kolejnym punktem kontroli.
Ogólna ocena ko?cowa da?a wynik: BARDZO DOBRY.
Bardzo dobra ocena z kontroli potwierdza wysoki poziom wiedzy, wyszkolenia i wyposa?enia ratowników naszej jednostki jak te? przygotowania do prowadzenia dzia?a? ratowniczo-ga?niczych, których w tym roku mamy ju? 57.
Gratulacje dla ratowników obecnych na kontroli za profesjonalizm i dyspozycyjno??.
Zabezpieczenie Tour De Pologne
Nasza jednostka wspólnie z Policj? i innymi jednostkami OSP zabezpiecza?o przejazd Tour De Pologne po drodze DK nr 9 przez teren naszej gminy.
Galeria zdj?? z zabezpieczenia i przejazdu Tour De Pologne
Zapraszamy na nasz profil na facebooku
Profil OSP Majdan Królewski
na Facebooku - Zapraszamy !!!!
POdsumowanie 2013 roku
W 2013 nasza jednostka uczestniczy?a w 53 akcjach - kolejny rok najwi?cej w?ród jednostek OSP w powiecie kolbuszowskim. W porównaniu do 2012 spadek o po?ow? ( w 2012 - 106 akcji).
Zebranie
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze
które odb?dzie si? 25 stycznia 2013 roku o godz. 17.00
w GOK Majdan Królewski
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.236.121.117
Bannery