Nawigacja
Strona G?ówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Cz?onkowie OSP
Zarz?d naszej OSP
Teren dzia?ania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdj??
GALERIA ZDJ?C NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wa?ne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron stra?aków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonia?
10 przykaza? stra?aka
Ochrona PPo?
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓ?NE
FORUM OSP
Linki/Odno?niki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Go?ci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest sobota 1 Pa?dziernika 2022.
Imieniny obchodz?: Danuta, Remigiusz, Teresa, Igor, Helojza
Walne Zebranie Sprawozdawcze cz?onków OSP w Majdanie Królewskim za rok 2016
W minion? sobot? 7 STYCZNIA 2017 ROKU odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze cz?onków OSP w Majdanie Królewskim za rok 2016.
Otwarcia zebrania dokona? Prezes Dh Tomasz Wo?osz który po uczczeniu minut? ciszy Druhów którzy odeszli na wieczn? wart? przywita? przyby?ych go?ci.
Zebranie swoj? obecno?ci? zaszczycili: Pose? na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a zarazem Przewodnicz?cy Parlamentarnego Zespo?u Stra?aków Zbigniew Chmielowiec, Komendant Wojewódzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Rzeszowie st. bryg Andrzej Babiec, Komendant Powiatowy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kolbuszowej st. bryg Florian Pelczar, V-ce Starostwa Powiatu kolbuszowskiego Wojciech Cebula, Wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk, Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczpospolitej Polskiej a zarazem Przewodnicz?cy Rady Gminy Dh Waldemar Kami?ski, Komendant Gminny ZOSP w Majdanie Królewskim Dh Wies?aw Suszek oraz Pani So?tys El?bieta Wolan.

Nast?pnie V-ce Prezes dh. Benedykt Kozak przedstawi? w formie prezentacji sprawozdania z dzia?alno?ci za 2016 rok, Skarbnik Dh Jan Kozd?ba - sprawozdanie finansowe, przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Dh Leszek Wilk sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a Wiceprezes-naczelnik Dh ?ukasz Stró? plan dzia?alno?ci i finansowy na bie??cy rok.
OSP w Majdanie Królewskim jest jedn? z najstarszych jednostek OSP w powiecie kolbuszowskim. Powsta?a w 1886 roku. Obecnie zrzesza 45 cz?onków. Na wyposa?eniu jednostki znajduj? si? 2 pojazdy ratowniczo-ga?nicze: ci??ki samochód ratowniczo ga?niczy Mercedes Benz Atego 1629 ze zbiornikiem wody 4 tys. litrów oraz lekki samochód ratownictwa technicznego Ford Transit.
Jednostka posiada sprz?t zarówno do dzia?a? ga?niczych jak i do ratownictwa drogowego, technicznego i przedmedycznego. W roku 2016 jednostka z Majdanu Królewskiego wyje?d?a?a 62 razy do akcji. Z czego 39 razy do po?arów, 21 razy do miejscowych zagro?e?, 1 raz na ?wiczenia i 1 raz do alarmu fa?szywego. 3 razy wyje?d?a?a poza teren gminy - Kopcie-T?cze po?ar stodo?y, Kopcie-Toporów po?ar lasu i Ostrowy Baranowskie po?ar stodo?y. Jest to kolejny rok gdy nasza jednostka wyje?d?a najcz??ciej spo?ródwszystkich jednostek OSP w powiecie kolbuszowskim.
Z wi?kszych akcji nale?y wymieni? : 2 razy po?ar wrzosowisk i nieu?ytków na poligonie wojskowym na terenie naszej gminy, po?ary domów na ul. Lasowiackiej oraz na ul. Podlasek, powa?ne zderzenie czo?owe 2 pojazdów na DK9.

Po omówieniu sprawozda? oraz planu finansowego i dzia?alno?ci na rok bie??cy Walne Zebranie jednog?o?nie udzieli?o absolutorium zarz?dowi, a tak?e przyj?to plan finansowy i dzia?alno?ci na bie??cy rok.
Nast?pnie g?os zabrali zaproszeni go?cie.

Na koniec zebrania Prezes Dh Tomasz Wo?osz podzi?kowa? wszystkim za przybycie i tradycyjnie zaprosi? na ciep?y posi?ek przygotowany przez Ko?o Gospody? Wiejskich w Majdanie Królewskim.


Zebranei za 2016 rok
Zarz?d OSP Majdan Królewski zaprasza druhów i sympatyków na zebranie sprawozdawcze które odb?dzie si? 7 stycznia 2017 roku o godz 16:00 w GOK Majdan Królewski,
Podsumowanie 2015
Rok 2015 by? kolejnym pracowitym dla nas rokiem.
Nasza jednostka kolejny raz wyje?d?a?a do akcji najcz??ciej w?ród jednostek OSP powiatu kolbuszowskiego.
Suma wyjazdów 89
z czego:
67 wyjazdów do po?ary,
19 miejscowe zagro?enia,
1 alarm fa?szywy
i 2 razy ?wiczenia.

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
Ochotnicza Stra? Po?arna w Majdanie Królewskim
ma zaszczyt zaprosi? sympatyków i cz?onków naszej stra?y na Walne zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
które odb?dzie si? 30 stycznia 2016 roku o godzinie 17.00 w GOK w Majdanie Królewskim
Gminne zawody Sportowo Po?arnicze 2015
Huta Komorowska - 23.06.2015 r.

I miejsce - OSP Majdan Królewski
II miejsce - OSP Komorów
III miejsce - OSP Krz?tka
IV miejsce - Wola Rusinowska
V miejsce - Huta Komorowska
VI miejsce - Rusinów
VII miejsce - Brzostowa Góra
Gminne Obchody Dnia Stra?aka
Ochotnicza Stra? Po?arna w Majdanie Królewskim

ma zaszczyt zaprosi?

na Gminne Obchody Dnia Stra?aka

które odb?d? si? 23 maja 2015 r. (sobota)

Porz?dek uroczysto?ci:
15:30 Zbiórka zaproszonych go?ci i jednostek OSP
przed ko?cio?em ?w. Bart?omieja w Majdanie Królewskim
16:00 Uroczysta Msza ?w. w intencji Stra?aków
17:00 Przemarsz zaproszonych go?ci, pocztów sztandarowych
oraz jednostek OSP do GOK w Majdanie Królewskim
17:15 Capstrzyk stra?acki w GOK w Majdanie Królewskim
NABÓR DO NASZEJ OSP
ZOSTA? STRA?AKIEM OSP !

Zarz?d Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Majdanie Królewskim
og?asza nabór dla osób chc?cych do??czy? do naszej jednostki!

Je?li lubisz dreszczyk emocji, interesujesz si? tematyk? po?arnictwa i ratownictwa, chcia?by?/chcia?aby? pomaga? innym - do??cz do Nas!

Kandydat/kandydatka do s?u?by w Ochotniczej Stra?y Po?arnej powinien/powinna:
- zg?osi? si? do Prezesa, Naczelnika lub innego druha z miejscowej OSP,
- by? gotowym/gotowa, aby nie?? pomoc innym o ka?dej porze dnia i w ró?nych warunkach,
- by? ch?tnym/ch?tna do wspó?pracy i wykonywa? rozkazy dowódcy,
- mie? uko?czone 18 lat i dobr? kondycj? psychiczn?, fizyczn? oraz zdrowotn?,
- wykonywa? prace u?yteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP,
- zapozna? si? ze specyfikacj? jednostki, wyposa?eniem, obs?ug? podstawowego sprz?tu po?arniczego i jego konserwacj?.


Gwarantujemy ?wietn? zabaw? podczas zbiórek i treningów, po??czon? ze zdobywaniem wiedzy oraz wiele innych atrakcji.
Wnioski i zapytania prosimy kierowa? na adres ospmk(at)op(kropka)pl
zapraszamy te? w poniedzia?ek 27.04.2015 o 17 do remizy.

"S? ludzie niepospolici, b?yszcz?cy gor?cym sercem,
potrzebni w swoim czasie,
nape?niaj?cy swym ?wiat?em nowe indywidualno?ci,
odpowiadaj?cy potrzebom chwili".
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.238.98.39
Bannery